วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 12 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2561 (p 1-156)

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-31

การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเวียดนาม

พศิน แตงจวง, ชาลี ภักดี, ฉัตรชัย ศิริกุลชัย, พระมหาสกุล มหาวีโร

1-14

ระดับปัจจัยของความต้องการบ้านจัดสรรที่แท้จริง ของนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่

สมชาย กุละปาลานนท์, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, มนัส สุวรรณ, สุนทร คล้ายอ่ำ, พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

95-105