การพัฒนาโปรแกรมตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัยแบบอัตโนมัติด้วยวิธีการเทียบคำ

ผู้แต่ง

  • เศรษฐชัย ใจฮึก
  • สรุศักดิ์ มังสิงห์

คำสำคัญ:

ตัดคำภาษาไทย, การแบ่งแยกคำ, ข้อสอบอัตนัย, ตรวจข้อสอบ

บทคัดย่อ

ข้อสอบอัตนัยเป็นวิธีวัดผลทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้สอบต้องเขียนบรรยายคำตอบ ผู้สอบต้องอาศัยความทักษะทางด้านความรู้ ความจำ และการวิเคราะห์ แต่ปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกมีจำนวนจำกัด และไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้วิจัยจึงมีแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัยแบบอัตโนมัติด้วยวิธีการเทียบคำ ซึ่งจะจัดทำเป็นต้นแบบของหน่วยงาน เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนโดยเลือกปรับแต่งจากเทคนิค e-rater ที่ใช้งานกับภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานร่วมกับภาษาไทยที่ใช้การเปรียบเทียบคำสำคัญจากพจนานุกรม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการให้มีระบบสามารถคาดคะเนความถูกต้องของคำศัพท์ และจำกัดการสืบค้นคำสำคัญเพียงคำถาม/คำตอบเฉลยเพื่อลดเวลาการค้นหา นอกจากนั้นในส่วนการประเมินผลคะแนนได้ใช้เทคนิค rubric assessment เพื่อลดข้อผิดพลาดในการให้คะแนน ผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าความถูกต้อง ค่าร้อยละ 74.40, ค่าความครบถ้วนมีค่าร้อยละ 37.90 และวัดประสิทธิภาพมีค่าร้อยละ 54.50 ในส่วนความพึงพอใจ จากผู้เชี่ยวชาญพบว่าระดับพึงพอใจมาก ( x̄ = 4.11, S.D.= 0.48)

References

Uthumporn Charmonman. (1987). Measurement and Evaluation of Higher Education Bangkok: Funy
publicing Book.

Jerrams-Smith, J., Soh, V., & Callear D. (2001). Bridging gaps in computerized assessment of texts.
Proceedings of the International Conference on Advanced Learning Technologies, 139-140, IEEE.

Guilford, J.P. (1973). The Nature of Human Intelligence. New York: McGraw-Hill Book.

Gronlund, Norman E. (1976). Society in the Classroom. Harper New York: Macmillan.

Wichian Ketsingh. (1972). Principles of creating and analyzing. Bangkok: Odeon Publishing.

Boonsri Sisaart, Nipa Sripairoj And Nuch Wattana.(1985). Measurement and evaluation of education. Maha Sarakham: Preeda Printing.

Seatachai Jaihuek And Gp.Capt. Asst.Prof. Surasak Mungsing D.Eng. (2015). Development of Insurance Information System Quality. Journal National level 2015 "Technology for development National
College of Technology".

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2018

How to Cite