รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ผู้แต่ง

  • สายใจ พวงสายใจ
  • ประเวศ เวชชะ
  • ไพรภ รัตนชูวงศ์
  • สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

คำสำคัญ:

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา, โรงเรียนมาตรฐานสากล, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจากเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากลกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา รายงานประจำปี (SAR) ของโรงเรียน นำผลการวิเคราะห์ไปยกร่างรูปแบบ การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต 3 สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ประกบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ แต่ละด้านประกอบด้วย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนรู้ ระบบบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการ โดยในแต่ละระบบนั้นมีองค์ประกอบของการบริหารจัดการ 3 ประการ คือ หลักการบริหาร จัดการ กระบวนการบริหาร และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง การนำรูปแบบไปใช้สถานศึกษาจะต้องประเมินสถานะของโรงเรียนโดยใช้ MEDFAI Model เพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานะของโรงเรียน มีความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลได้

References

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์. (2553).การควบคุมการวัดประเมินและการจัดการความรู้.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. (2557). เอกสารแนวทางและเกณฑ์เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3. (2558). รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. เชียงราย: กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.

กษมา ทองเอื้อ. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล. ปริญญานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรจน์

ขัตติยา ด้วงสำราญ. (2552). รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก. ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.

ประเวศ เวชชะ. (2559). การบริหารหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2018

How to Cite