ผลกระทบของกลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการเงินที่ดีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง

  • อัจฉรียา chaung พัฒนสระคู คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 ม.12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

คำสำคัญ:

กลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการเงินที่ดี, ผลการปฏิบัติงาน, พนักงานสายการเงิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของกลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการเงินที่ดีกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสายงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานสายงานการเงินธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 136 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

           ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการเงินที่ดี ด้านการวางแผนการบริหารงานมีความสัมพันธ์และกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม 2) กลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการเงินที่ดี ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม 3) กลยุทธ์       การปฏิบัติงานทางการเงินที่ดี ด้านการติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม 4) กลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการเงินที่ดี ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม

 

References

กิติมา ปรีดีดิลก. (2529). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ์.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2560). การวิเคราะห์ : สถิติสำหรับการบริหารและการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฐิติพร ชมพูคำ. (2547). การจัดการคนเก่ง : เครื่องมือสำคัญสำหรับคนสำคัญขององค์กร. สืบค้นเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2558 จาก https://www.mbachula.org 47/articles.html.

ธงชัย สันติวงษ์. (2546). องค์การและการบริหาร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สุวีระยาสาส์น.

สมพงษ์ เกษมสิน. (2549). การบริหาร. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สมใจ ลักษณะ. (2543). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.

อังคณา เบ็ญจศิล. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีกับ ประสิทธิภาพการทำงาน
ของนักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ บช.ม.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Aker, D.A., Kumer and G.S. Day. (2001). Marketing Research. (7thed). New York :
John Wiley& Sons.

Black, K. (2006). Business Statistics For Contemporary Decision Making. (4th ed.)
USA : John Wiley & Sons.

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological Testing. (3thed). New York : Harper
and Row.

Nunnally, C., J. (1978). Psychometric theory. New York : McGraw-Hill.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-08-2019

How to Cite