การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา

Main Article Content

สุธนา นาคฉาย
สมพล ทุ่งหว้า

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา  เพื่อศึกษาการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจตามตัวแปรประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา  และเพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจตามปัจจัยการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 366 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test หรือ One-way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย