ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม – ธันวาคม 2019

					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม – ธันวาคม  2019

วารรสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

 

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 13 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562  (p 1-60)

เผยแพร่แล้ว: 13-03-2020

ฉบับเต็ม

Articles