การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักออกแบบกราฟิกในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • วัฒน์ พลอยศรี

คำสำคัญ:

หลักสูตรฝึกอบรม, การฝึกอบรม, การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักออกแบบกราฟิกในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักออกแบบกราฟิก 3) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ได้จากการเรียนหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักออกแบบกราฟิก 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักออกแบบกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักออกแบบในสถานประกอบการการพิมพ์หรือนักออกแบบอิสระ จำนวน 20 คน ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกมาแบบสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักออกแบบกราฟิกในกรุงเทพมหานคร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 2) หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพร้อยละ 83.61/85.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3) ผู้เข้าฝึกอบรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 และ 4) ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด

References

เกรียงไกร เธียรนุกูล และคนอื่น ๆ. (2552). เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 8–15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหา
การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับหัวหน้างานคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา.

(ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน.
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-20.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2559). การวิจัยและพัฒนา R&D. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2559, จาก
https://www.youtube.com/watch?v=mEICBNeecc0

ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธันยวิช วิเชียรพันธ์. (2558). การสำารวจสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักออกแบบสื่อดิจิทัล.
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 11(3), 26-30.

มนูญ ไชยสมบูรณ์. (2561). ข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์. สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2555, จาก
http://gotoknow.org/blog/viscom1/225602

ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
วรรณี แกมเกตุ. (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัชรินทร์ พี.พี. (2554). เตรียมไฟล์อย่างไรจึงจะหมดกับการพิมพ์. สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2555, จาก
http://www.wacharinprint.com/home/?p=253

วัฒน์ พลยศรี. (2560). การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสังคม เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์
(รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

วิภา ตัณฑุลพงษ์. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสอนเขียน
เชิงสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงาน การเขียน สำหรับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. สุทธิปริทัศน, 31(99), 54-66.

ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง. (2553). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะในสถาน
ประกอบการสำหรับช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นระดับปฏิบัติการพื้นฐาน.
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.

สงัด อุทรานันท์. (2532). พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มิตรสยาม.

สมาร์ท เอสเอ็มอี. (2558). ปรับตัว “ธุรกิจโรงพิมพ์” ทำอย่างไรถึงจะอยู่รอด. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559,
จาก http://www.smartsme.tv/article_detail.php?gid=7&id=747

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2561, จาก
http://news.sesao8.go.th/myfile/20152305-210553_5.pdf

Best, John W. (1977). Research in Education. (3rd ed). New Jersey : Prentice Hall.

Ranjith Kumar, I. V., Raghavendra Prasad, B., and Deepika, T. (2017). A study on
training and development at Galla Foods, Rangampet, Chittor. International
Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology, 3(6), 753-762.

Samsuri, N. S., Mohd-Yusof, K. and Abdul Aziz, A. (2017). Preparing first year engineering
students to become engineers: the impact of an “Introduction to Engineering”
course. Journal of Technical Education and Training, 9(1), 45-60.

Seels, B. and Glasgow, Z. (1998). Making Instructional Design Decisions. (2nd ed).
New Jersey : Merrill.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06-01-2020

How to Cite