การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างเสริมการมีระเบียบวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Main Article Content

ดำเกิง วัฒนวีร์
พิทักษ์ เหล็กกล้า
กัญจน์ แกล้วกล้า
เอนก โคแพร่
อนันต์ รูปงาม

บทคัดย่อ

การดำเนินงานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างเสริมการมีระเบียบวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการสำหรับสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการสำหรับสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพกิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการสำหรับสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า โครงสร้างของกิจกรรมประกอบด้วยสาระสำคัญ จุดประสงค์ ระยะเวลา วิธีการดำเนินการ สื่อ อุปกรณ์ การประเมินผล และข้อเสนอแนะ โดยมีชื่อกิจกรรมของแต่ละชั้นปี ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ทั้งหมดจัดแถว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ได้แก่ พาบอลเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ตารางเก้าช่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ แชร์บอลหนูรับได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ บอลรถไฟ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ การชกหมัดตรงแบบมวยไทย 2. ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการสำหรับสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมาตรฐานความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) รองลงมาได้แก่ ด้านมาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) และด้านมาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

โกศล แย้มกาญจนวัฒน์. 2552. คู่มือการจัดกิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง. สารนิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2541. วินัย รากฐานการพัฒนาเด็ก. กรุงเทพมหานคร : แสงแดด.

พิมพ์เขียว Thailand 4.0. 2559. Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน. มปพ.

เพ็ญแข แสงแก้ว. 2540. (พิมพ์ครั้งที่ 3). การวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2561. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพมหานคร.

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2556). การพัฒนารูปแบบเวลาว่างศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น. ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย : กรุงเทพมหานคร.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา . (2561) รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ. พริกหวานกราฟฟิค.