การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างเสริมการมีระเบียบวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้แต่ง

  • ดำเกิง วัฒนวีร์
  • พิทักษ์ เหล็กกล้า
  • กัญจน์ แกล้วกล้า
  • เอนก โคแพร่
  • อนันต์ รูปงาม

คำสำคัญ:

กิจกรรมเสริมหลักสูตร, กีฬาและนันทนาการ, ระเบียบวินัยในตนเอง

บทคัดย่อ

การดำเนินงานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างเสริมการมีระเบียบวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการสำหรับสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการสำหรับสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพกิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการสำหรับสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า โครงสร้างของกิจกรรมประกอบด้วยสาระสำคัญ จุดประสงค์ ระยะเวลา วิธีการดำเนินการ สื่อ อุปกรณ์ การประเมินผล และข้อเสนอแนะ โดยมีชื่อกิจกรรมของแต่ละชั้นปี ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ทั้งหมดจัดแถว ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ได้แก่ พาบอลเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ตารางเก้าช่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ แชร์บอลหนูรับได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ บอลรถไฟ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ การชกหมัดตรงแบบมวยไทย 2. ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมหลักสูตรกีฬาและนันทนาการสำหรับสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมาตรฐานความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) รองลงมาได้แก่ ด้านมาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standards) และด้านมาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility)

References

โกศล แย้มกาญจนวัฒน์. 2552. คู่มือการจัดกิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง. สารนิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นิดดา หงษ์วิวัฒน์. 2541. วินัย รากฐานการพัฒนาเด็ก. กรุงเทพมหานคร : แสงแดด.

พิมพ์เขียว Thailand 4.0. 2559. Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน. มปพ.

เพ็ญแข แสงแก้ว. 2540. (พิมพ์ครั้งที่ 3). การวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2561. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพมหานคร.

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2556). การพัฒนารูปแบบเวลาว่างศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น. ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย : กรุงเทพมหานคร.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา . (2561) รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ. พริกหวานกราฟฟิค.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06-01-2020

How to Cite