การพัฒนาชุมชนบนฐานพหุวัฒนธรรม : ความท้าทายต่อการจัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์เชิงพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พัฒนภาณุ ทูลธรรม

คำสำคัญ:

พหุวัฒนธรรม, การพัฒนาชุมชน, การจัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์, ภาคเหนือ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือของประเทศไทยที่เป็นความท้าทายของสังคมไทยหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม พร้อมกันนั้นคือ การพิจารณาการจัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในประเทศไทยว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไรโดยพิจารณาจากสารัตถะปัจจุบันที่เป็นอยู่ หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอว่า เมื่อสถานการณ์ปัญหาและความท้าทายทางสังคมของภาคเหนือประเทศไทยเป็นเช่นนี้ การจัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จะเข้าไปตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนภาคเหนืออย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบางทางสังคม

References

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ . (2553). แนวคิดรัฐสวัสดิการเพื่อนโยบายสาธารณะ : รัฐสวัสดิการจากขวาใหม่

ถึงซ้ายใหม่. เอกสารคำสอนวิชา สค. 313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3 ภาค 2/2553.

พจนา เอื้องไพบูรณ์. (2555). ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11. เอกสารประกอบการบรรยายของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Ife, J. (2015). Crisis and Change : Social Work Contributions to a World in Transition. Bangkok :

Keynote Speaker on 23rd Asian and Pacific Association for Social Work Education Conference 20-24 Oct 2015 Bangkok, Thailand.

Bangkok Post. (2015). UNHCR welcomes reduction of stateless people in Thailand.

Retrieved on January31 2020 from, http://www.bangkokpost.com/archive/unhcr-welcomes-reduction-of-stateless-people-in-thailand/781837

Bangkok Post. (2015). UNHCR welcomes reduction of stateless people in Thailand.

Retrieved on January31 2020 from, http://www.bangkokpost.com/archive/unhcr-welcomes-reduction-of-stateless-people-in-thailand/781837

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-04-2021

How to Cite