วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

 

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 14 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2563  

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-16

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับบัณฑิตสาขาบัญชีเข้าทำงานในสถานประกอบการ จังหวัดเชียงราย

ณัชพล หลั่งนาค, วัชรี มนัสสนิท, จริยา แก้วภักดี, อุดมศักดิ์ ปัญญาเข้ม, ชุมภูนุช ไชยชมภู

1-13

ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บุณิกา จันทร์เกตุ, ไชยา เกษารัตน์, อารยา สุขสม, วิรัตน์ บุญเลิศ, ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์, เพ็ญนภา จันทร์แดง, ศดานนท์ วัตตธรรม, ชนกนาถ พูลสวัสดิ์, กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล, วิศรุตา ทองแกมแก้ว, ปิยะนุช พรประสิทธิ์

15-29