ภาพพจน์ : กลวิธีการใช้ภาษาในพระราชนิพนธ์ร้อยกรองในรัชกาลที่ 3

ผู้แต่ง

  • รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

ภาพพจน์, พระราชนิพนธ์ร้อยกรอง, รัชกาลที่ 3

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องภาพพจน์:กลวิธีการใช้ภาษาในพระราชนิพนธ์ร้อยกรองในรัชกาลที่ 3  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพพจน์ซึ่งเป็นกลวิธีการใช้ภาษาในพระราชนิพนธ์ร้อยกรองในรัชกาลที่ 3 โดย      มีวิธีการดำเนินการวิจัยคือการตรวจเอกสารจากแหล่งต่างๆ และใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ภาพพจน์          ของราชบัณฑิตยสถานและของวิภา  กงกะนันทน์ เป็นหลัก ซึ่งมีภาพพจน์ 13 ประเภท ผลการศึกษาพบว่าพระราชนิพนธ์ร้อยกรองในรัชกาลที่ 3 มีการใช้ภาพพจน์  7 ประเภท ได้แก่ อุปมา (Simile)  สมพจนัย (Synecdoche)  อติพจน์ (Hyperbole)  ปฏิรูปพจน์ (Allusion) บุคลาธิษฐาน (Personification) อุทาหรณ์ (Analogy) และ ปฏิปุจฉา (Rhetorical question)  ซึ่งภาพพจน์ประเภทอุปมา(Simile) พบมากที่สุด ส่วนภาพพจน์อีก 6 ประเภท ได้แก่  อุปลักษณ์(Metaphor) นามนัย (Metonymy) ปฏิวาทะ(Oxymoron) ปฏิภาคพจน์(Paradox) อาวัตพากย์ (Synesthesia) และอธิพจน์ (Overstatement)  ไม่พบในพระราชนิพนธ์ร้อยกรองในรัชกาลที่ 3

References

กรมศิลปากร, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. (2530). ประชุมพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพมหานคร: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.

ชวน เพชรแก้ว. (2524). การศึกษาวรรณคดีไทย. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

ชำนาญ รอดเหตุภัย. ( 2522). สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ์.

ดวงใจ ไทยอุบุญ. (2543). ทักษะการเขียนภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประคอง เจริญจิตรกรรม.(2551). หลักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปรีชา ช้างขวัญยืน. (2525). ศิลปะการเขียน. กรุงเทพมหานคร: วิชาการ.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2535). ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยประเภทต่างๆ. กรุงเทพมหานคร:

ราชบัณฑิตยสถาน.

_____________. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร:

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

_____________.. (2552). พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.

วิภา กงกะนันทน์. (2533). วรรณคดีศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. (2525). วรรณคดีวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-12-2020

How to Cite