การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง

  • อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • สุภาวดี วิสุวรรณ -

คำสำคัญ:

รูปแบบการสอน, ความสุขในการเรียน, จิตตปัญญาศึกษา, การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง, ประถมศึกษา

บทคัดย่อ

               การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง   เป็นงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้   แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 5  คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทักษิณ-เด่นชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุข แผนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุข และมาตรวัดความสุขในการเรียน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ    1) หลักการของรูปแบบที่เน้นการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ พัฒนาความคิดของตนเอง ตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ภายใต้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนมี 7 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความตระหนัก จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ขั้นออกแบบหาคำตอบ ขั้นสนุกกับการหาคำตอบ ขั้นตรวจสอบความเข้าใจของตนเองและสมาชิก ขั้นสะท้อนคิด และขั้นสรุปผลการเรียนรู้   4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง  และ 6) ระบบสนับสนุน  ผลการใช้รูปแบบการสอนที่สร้างขึ้นพบว่าความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุข สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2022

How to Cite