The Application of Traditional Lacquer Carving Technology in Modern Product Design

ผู้แต่ง

  • Junguo Zhao นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • Pisit Puntien ที่ปรึกษาสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

งานเครื่องเขินแบบจีนโบราณ, งานลงรักแกะสลัก, การออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่, เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์, เครื่องเขินแบบจีนร่วมสมัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางศิลปะและเทคโนโลยีของเทคนิคการแกะสลักเครื่องเขินแบบดั้งเดิมในสมัยราชวงศ์หยวน หมิง และชิงในประเทศจีน และแสวงหาประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 2) เพื่อพัฒนาผลงานเชิงปฏิบัติในรูปแบบของการออกแบบเชิงทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอลักษณะและความสวยงามของเครื่องเขินแบบดั้งเดิม หาแนวทางแก้ไขปัจจัยทางเทคนิค ในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเขินจีนร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องเขินแกะสลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ และ 3) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางศิลปะและเทคโนโลยีของเครื่องเขินแกะสลักแบบดั้งเดิมของจีน เพื่อนำไปใช้กับการออกแบบเครื่องประดับการออกแบบเครื่องเขียน และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และส่งเสริมศิลปะ เครื่องเขินแกะสลักรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ที่สื่อถึงความเป็นตัวแทนของราชวงศ์หยวน หมิง และชิง โดยนำแนวคิดความงามแบบดั้งเดิมของนักออกแบบในสมัยโบราณมาผสมผสานกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเขินสมัยใหม่ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มด้วยการศึกษาข้อมูลเอกสาร การสำรวจภาคสนามด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางเทคนิคในการปรับปรุงรูปทรงเครื่องเขินร่วมสมัยให้ทันสมัยคือ การพัฒนาวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาทดแทนได้ เช่น เครื่องเขินยางรักดิบ ที่มีกระบวนการเคลือบที่มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน จำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการเคลือบซึ่งไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นปัญหาที่พบ ในการพัฒนาเครื่องเขิน การทำเครื่องเขินก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่ง โดยงานเคลือบเครื่องเขินในอดีตมุ่งเน้นการสร้างรูปแบบเชิงศิลปะ ดังเช่นงานหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ เพราะในการผลิตเครื่องเขิน สิ่งสำคัญที่สุดคือการแสดงเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม หน้าที่ด้านการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญมาก การแยกหน้าที่ใช้สอยออกจากการใช้งานจริงจะทำให้สูญเสียแก่นแท้ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ไป ดังนั้นการมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเพื่อการใช้งานจริง การสร้างสรรค์งานเครื่องเขินจึงเป็นความต้องการและนำสู่แนวโน้มในการพัฒนาเครื่องเขินร่วมสมัย ในการประยุกต์เทคโนโลยีการแกะสลักเครื่องเขินสู่การออกแบบเครื่องใช้ไม่เพียงแต่จะเป็นการฟื้นคืนเสน่ห์ของการแกะสลักเครื่องเขิน การสืบสานวัฒนธรรมการแกะสลักเครื่องเขิน แต่ยังสามารถผสมผสานแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัยได้อีกด้วย และเพื่อการจัดหาวัสดุและแนวคิดใหม่สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ที่สะท้อนถึงคุณค่าทางมรดกของงานฝีมือเครื่องเขินในการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ รวมถึงคุณค่าทางจิตวิญญาณ และการใช้คุณค่าทางมรดกของการแกะสลักเครื่องเขิน

References

Chand A., Southgate P., Naidu S. (2014). Determinants of innovation in the handicraft industry of Fiji and Tonga: An empirical analysis from a tourism perspective. Journal of Enterprising Communities People & Places in the Global Economy, 8(4), 318–330

Huang, C, & Yang, M. (1991). Xiu Shi Lu. Chinese Lacquer. (04), 38-46

Luckman S. (2015). Craft revival: The Post-Etsy Handmade Economy. London: Palgrave Macmillan. 12-44

Qi Z. (2022). The Main Trend of Confucian Moral Aesthetics in the Song Dynasty. Research on Culture and Art. (04), 11-23+111-112

Tian Z. (2008). Arts and Crafts and Aesthetics. Decoration, (S1), 60-61

Wen Q. (2013). Wen Xin Diao Qi.Beijing: Central Compilation and Translation Publishing House. 126-129

Yan Y. (2013). Modern application of traditional lacquer carving techniques. (Master's thesis, Beijing Institute of Fashion).

Zhang M. (2018). The intricate beauty of Yuan, Ming, and Qing lacquer carving techniques. Art Review. (16), 176-181

Baike.Baidu. (2022). The beauty of lacquer and colorful carvings.

https://baike.baidu.com/reference/3149283/6ec18OHKIrjjBWehoDp0raAZSDQFjM2ZMk3ZtGAyNQKotaOqcn1m9482O_UMlZ4JQsvzAg0UO10MQkpgXDiYBksstgoFCpFPTr-Uhthfizb-CBBZoYM

Baike.Baidu. (2020). Wen Ganggang the master of Ershi Tihong. https://baike.baidu.com/reference/3149283/6ec18OHKIrjjBWehoDp0raAZSDQFjM2ZMk3ZtGAyNQKotaOqcn1m9482O_UMlZ4JQsvzAg0UO10MQkpgXDiYBksstgoFCpFPTr-Uhthfizb-CBBZoYM

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-12-2023

How to Cite