บทบรรณาธิการ (ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

วาสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการหลายเรื่องซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและการทำงาน ที่สำคัญคือวารสารฉบับนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายบทความซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการต่อไป

ในส่วนการพัฒนาการทำงานของกองบรรณาธิการนั้น กองบรรณาธิการได้มีการตรวจสอบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ของบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักภาษามากยิ่งขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง เพื่อให้คุณภาพของวารสารเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านพิจารณาบทความ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของบทควมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบรรณาธิการจะมุ่งมั่นพัฒนาวารสารต่อไปให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อเป็นสื่อมาตรฐานสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่านต่อไป

Editors (Year 11, No. 2 (July-December 2018)

Our Naresuan Law Journal comprises of academic and research articles where those who are interested in for their own benefits i.e. an academic work and an individual use. More importantly, we would like to call your attention to the environmental management contained in many articles most of which are relatively useful particularly for an academic purpose.

Regarding our journal development, we seriously take our standard of English abstracts and any relevant language requirement in line with standardized linguistic qualification. Our qualified experts and editorial staff who have successfully play their important roles in relation thereto. This because our journal quality is our first priority.

We are indebted to all experts and reviewer(s)’ effort and valuable time in carefully considering and reviewing all manuscripts. We also very much appreciate all suggestion of reviewer(s). Most importantly, we would like to express our sincere respect towards your kind decision to submit your manuscript to be published in our journal.

We, all editorial staff, determine to improve our journal standard to be meeting both national and international standard. Hopefully, our journal would finally be considered a recognized way in which all scholars will be capable of providing their own academic works.

Published: 2018-12-28