บทบรรณาธิการ
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารวิชาการทางด้านกฎหมายที่ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center) และในขณะนี้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทำการพัฒนารูปแบบรวมทั้งคุณภาพของวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น บทความวารสารนิติศาสตร์ฉบับนี้จะประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีความหลากหลายทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ หลักการ แนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายอนุญาโตตุลาการ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาพิจารณาอ่านบทความและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ไขปรับปรุงบทความในวารสารนิติศาสตร์ฉบับนี้ เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาตามลำดับเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียนต่อไป ด้วยความนับถือ บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Published: 2016-12-21