Announcements

กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2563

2020-08-05

กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2563

กองบรรณาธิการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน มีกำหนดประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการงานของสำนักงาน ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบทความวิชาการ เพื่อพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

Read more about กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2563

Current Issue

Vol. 27 No. 1 (2020): January-June
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

บทบรรณาธิการ

“ไม่ควรทำงานแค่ผ่าน ๆ ไป แต่ควรทำงานที่มีคุณค่าควรแก่การจดจำ” วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
ฉบับนี้ ขอพาท่านผู้อ่านเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยคำคมเกี่ยวกับการทำงาน ของ H. Jackson Brown, Jr. ซึ่งเป็นนักเขียนชาวอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “Life in Little Book” เพื่อเป็นการสร้างแรงใจให้ทุกท่านให้ทำงานด้วยกำลังใจ กำลังกาย จนก่อเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านและสังคม

ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้อ่านบทความพิเศษที่เขียนโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการเพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูรณาการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสในการเรียนต่อ เพื่อช่วยให้นักเรียนกลุ่มนั้นได้เป็น “แรงงานมีฝีมือ” อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน เกี่ยวกับการควบคุมการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” และบทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง คือ “บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินกับการเสนอความเห็นต่อหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” “แนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวไทย” และ “นโยบายการทำงานและการจ้างานผู้สูงอายุ: ข้อสังเกตบางประการ” ซึ่งบทความทั้ง 4 บทความที่ได้กล่าวมานั้น ถือเป็นบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการความเข้มข้น ได้รับความสนใจในกระแสสังคมปัจจุบัน

“วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน” ขอแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการรอบที่ 4 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (Thai Journal Citation Index Centre-TCI) ซึ่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการรับรองคุณภาพจัดเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงปี พ.ศ. 2567 กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนติดตามอ่านบทความอย่างต่อเนื่อง กองบรรณาธิการให้สัญญาที่จะคงความเข้มข้นและจะพัฒนาคุณภาพวารสารต่อไป

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ ถือเป็นความสูญเสียนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษา และท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มีคุณูปการต่อวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอย่างมาก ท่านได้อุทิศเวลาร่วมเป็นกองบรรณาธิการ พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบทความให้กับวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา การจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ นำมาซึ่งความอาลัยอย่างสุดซึ้ง แต่ความดีที่ท่านได้กระทำไว้ยังคงดำรงอยู่ไม่ได้สูญหายไป

กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

Published: 2020-06-29
View All Issues