Announcements

กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564

2021-02-22

กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564

กองบรรณาธิการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน มีกำหนดประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการงานของสำนักงาน ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบทความวิชาการ เพื่อพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

Read more about กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564

Current Issue

Vol. 28 No. 2 (2563): July-December
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

บทบรรณาธิการ

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา

ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อม
อย่าประมาท ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกาย
ที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอน้อมนำพรพระราชทานแห่งรัชสมัย รัชกาลที่ 9 พระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 มอบแด่ทุกท่านเพื่อเป็นมงคลแด่ทุกท่านในเบื้องแรก

ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 นี้ ท่านจะได้อ่านบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากกองบรรณาธิการ และทุกบทความยังได้ผ่านการพิจารณาประเมินคุณภาพด้วยรูปแบบ double blinded จำนวน 4 บทความ ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ คือ “แนวทาง
การจัดการวิสาหกิจชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี” และ บทความวิชาการ จำนวน 3 บทความ ดังนี้ “พระภิกษุในพระพุทธศาสนากับการใช้อิทธิพลในทางจิตใจเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน” “การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิจัยในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การติดตามผล และทักษะชีวิตของนักเรียนในระยะยาว” และ “ปัญหาและแนวทางแก้ไขกระบวนการชั้นเจ้าพนักงานในการดำเนินคดีต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นธรรม”

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนติดตามอ่านบทความอย่างต่อเนื่อง กองบรรณาธิการให้สัญญาที่จะคงความเข้มข้นและจะพัฒนาคุณภาพวารสารต่อไป

กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

Published: 2020-12-24
View All Issues