Announcements

กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564

22.02.2021

กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564

กองบรรณาธิการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน มีกำหนดประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการงานของสำนักงาน ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบทความวิชาการ เพื่อพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

Read more about กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564

Current Issue

Vol. 30 No. 2 (2564): July-December
					View Vol. 30 No. 2 (2564): July-December

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 14 ฉบับที่ 2 จึงขอเปิดเล่มด้วยคำแถลงแนวนโยบายของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)  

ถัดไปเป็นบทความพิเศษ 2 บทความ บทความแรกเป็นผลการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสสถาน เรื่อง “การพัฒนาบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และสิทธิประโยชน์อันชอบธรรม ภายใต้บริบทของการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง” และบทความที่ 2 เป็นผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง “การแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรม กรณีความล่าช้าในการดำเนินคดีและเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการอายัดตัวผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน”

ส่วนบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ “ประสิทธิผลของการนำมติประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) มาปฏิบัติในประเทศไทย”  “ปัญหาสถานะทางกฎหมายของประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ”  “บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีการยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน”  “ลักษณะปกครองท้องที่ : การศึกษาพัฒนาการระเบียบการปกครองท้องที่และหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการสยาม ระหว่าง ค.ศ. 1897-1933 (พ.ศ. 2440-2476)”  และ “การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลศพแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย”

นอกจากนั้น วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้เพิ่มคอลัมน์ “ท่านทราบหรือไม่” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานเรื่องร้องเรียนที่สำคัญและคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเรื่องแรกที่นำเสนอคือ “กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมจับมือแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าอย่างผิดกฎหมายตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะ”

และในวาระดิถีขึ้นปีพุทธศักราชใหม่นี้ กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอส่งความปรารถนาดีไปยังผู้อ่านทุกท่าน และขอน้อมนำพรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อเป็นศิริมงคลใน ปี พ.ศ. 2565 แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า

 

ส.ค.ส. 2565 สวัสดีปีขาลเสือ       “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”

อันปีขาลนี่หรือคือปีเสือ             ทำอะไรต้องไม่เบื่อรีบขวนขวาย

จะมีบททดสอบทั้งใจกาย            อดทนไว้จะสบายกว่าใครใคร

ถึงโรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่             ถ้าเรารู้การป้องกันก็อยู่ได้

ใส่หน้ากากอยู่เสมอโรคห่างไกล     มีน้ำใจอารีดียิ่งเอย

 

กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

Published: 27.12.2021
View All Issues