Announcements

กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564

2021-02-22

กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564

กองบรรณาธิการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน มีกำหนดประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการงานของสำนักงาน ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบทความวิชาการ เพื่อพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

Read more about กำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2564

Current Issue

Vol. 29 No. 1 (2021): January-June

จากอุบัติการณ์ของ “โคโรนาไวรัส” หรือ “COVID-19” และการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคที่สามารถปรับตัวให้แข็งแกร่งและแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ที่เรียกว่า “New Normal” ซึ่งหมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จึงเกิดมาตรการสำคัญที่คนในสังคมต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหะสถาน การเว้นระยะห่างทางสังคม (social
distancing) การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการล้างมือบ่อย ๆ และการพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์

แม้ว่าคนในสังคมจะต้องปรับตัวตามวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ในหลากหลายรูปแบบก็ตาม แต่วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงนำเสนอสาระน่ารู้สู่ท่านผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง โดยในฉบับนี้ท่านจะได้พบกับบทความพิเศษโดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เรื่อง “ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเชิงระบบของประชาชนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมกรณีการเกิดปัญหาข้อพิพาทจากผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น ยังมีบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

“การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอำนาจในการวิสามัญฆาตกรรม”

“จุดต่าง จุดร่วมในบทบาทของผู้ผลักดันนโยบายและนายหน้านโยบาย”

“หลักนิติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ”  และ

“รัฐบาลนวัตกรรม: การยอมปรับรับนวัตกรรมในภาครัฐด้วยหลักการบริการสาธารณะใหม่”

รวมทั้งคอลัมน์ประจำที่ขอนำเสนอบทความที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีมาตรการของรัฐในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอส่งความปรารถนาดีไปยังผู้อ่านทุกท่านในการรับมือกับ COVID-19 และผ่านสถานการณ์นี้ไปพร้อมกันโดยสวัสดิภาพ

Published: 2021-07-08
View All Issues