เผยแพร่แล้ว: 2022-12-27

กระบวนการผลักดันนโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565

สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม, ศุภชัย ศุภผล, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, จักรี ไชยพินิจ

96-112

ความดึงดูดใจของไทยต่อการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่น ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2562

ศลิษฏ์ แพรวัฒนะสุข, ทิพรัตน์ บุบผะศิริ, จักรี ไชยพินิจ, เกรียงชัย ปึงประวัติ

113-132

การพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาของจังหวัดตาก พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์, ดำเกิง อัศวสุนทรางกูร, ศุภวรรณ ทองแท้

222-236