4 ปี Young Smart Farmer ขอนแก่น

Main Article Content

ธนเดช ต่อศรี

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้น เป็นไปตามนโยบายที่เรียกว่า Thailand 4.0”โดยมียุทธศาสตร์เน้นไปที่ 5 อุตสาหกรรมหลัก หนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ  ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”


เพื่อให้สอดคล้องกับนโนบายของประเทศภาครัฐจำเป็นต้องเปลี่ยนเกษตรกรธรรมดาให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)จึงเป็นที่มาของโครงการ “การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer” ทั่วประเทศในปี 2557 เพื่อพัฒนาไปเป็น Smart Farmer ต่อไป โดยมีจังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ในการเป็น Logistic hub และเมืองนวัตกรรมอาหารและเกษตร


ผลการดำเนินโครงการนี้ในเบื้องต้น ทำให้เกษตรกรเกิดการสร้างเครือข่ายและมีองค์ความรู้ในด้านการจัดทำแผนชีวิต และการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย ซึ่งในภาพรวมแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ยังต้องพัฒนาด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานใน 4 ด้านคือ 1. กฎหมายซึ่งเอื้อประโยชน์และสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆ 2. องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเฉพาะพื้นที่ 3. การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 4. การตรวจสอบการบริหารงานด้านคุณภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

ภาษาไทย
1. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2560). การผลิตพืชอินทรีย์. กรุงเทพฯ: กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

2. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2560ก). Young Smart Farmer อนาคตและทิศทางภาคเกษตรไทย. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

3. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2560ข). Young Smart Farmer อนาคตและทิศทางเกษตรไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

4. เกษียร เตชะพีระ. (2561). อ่านชาวนาการเมือง 3. มติชนสุดสัปดาห์. 37,1901 (20-26 มกราคม). ออนไลน์, เข้าถึงได้จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_22529. (วันที่เข้าถึง 22 มิถุนายน 2561).

5. จักรกริช สังขมณี. (2559). ชาวนาการเมือง อำนาจเศรษฐกิจชนบทใหม่ของไทย. กรุงเทพ: ฟ้าเดียวกัน

6. ชาย โพธิสิตา. (2555). “ชนบทไทยในวิถีทุนนิยม”. วารสารราชบัณฑิตยสถาน 37,4 (ต.ค.-ธ.ค.) : 163-165.

7. ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2543). เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.(ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก:http://www.ryt9.com/s/ryt9/228404 (วันที่เข้าถึง 11 เมษายน 2561)

8. นภาพร อติวานิชยพงศ์. (2557). “คนชนบทอีสานกับการทำมาหากิน: ความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย”. วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 33, 2 (ก.ค.-ธ.ค.): 103-127.

9. เนตรดาว เถาถวิล. (2554). “เฮ็ดอยู่ แต่บ่พอกิน: คำถามว่าด้วยการพึ่งพาตนเองของชาวนาเกษตรอินทรีย์ ในโลกโลกาภิวัตน์และการพัฒนา”. วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 30, 2 (ก.ค.-ธ.ค.) : 81-109.

10. ประชาชาติธุรกิจ. (2559). พลิกโฉมอีสาน. (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก:https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1455093798 (วันที่เข้าถึง 11 เมษายน 2561)

11. ภักดี รัตนมุขย์. (2561). Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ก้าวข้ามกับดัก ประเทศไทย 3.0. กรุงเทพ: ปัญญาชน

12. รัตนา บุญมัธยะ โตสกุล. (2550). “ชาวนาอีสาน ชาติไทย และการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย”. วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 19,1 (มกราคม – มิถุนายน): 69-129.

13. สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2537). Practical IMC การสื่อสารแบบผสมผสานภาคปฎิบัติ. กรุงเทพ: พิฆเณศ พริ้นติ้ง

14. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น. (2560). ข้อมูลพื้นที่การเกษตรจังหวัดขอนแก่น.(ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก:http://www.khonkaen.doae.go.th/ (วันที่เข้าถึง 11 เมษายน 2561)

15. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2559). ลืมตาอ้าปาก จากชาวนาสู่ผู้ประกอบการ. กรุงเทพ: มติชน

สัมภาษณ์
1. ณัฐธิดา ปะลา. สมาชิกกลุ่ม Young Smart Farmer ขอนแก่น. 29 พฤษภาคม 2561. สัมภาษณ์.

2. ธัญญลักษณ์ พลีพูล. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดขอนแก่น. 26 มีนาคม 2561. สัมภาษณ์.

3. พิมล ภิรมย์ไกรภักดิ์. สมาชิกกลุ่ม Young Smart Farmer ขอนแก่น. 29 พฤษภาคม 2561. สัมภาษณ์.

4. ภูดิส หาญสวัสดิ์. ประธาน Young Smart Farmer ขอนแก่นและเกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาบัญชีฟาร์ม. 24, 29 มีนาคม 2561. สัมภาษณ์.

5. ภควัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์. ประชาสัมพันธ์กลุ่ม Young Smart Farmer ขอนแก่นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงเห็ดขอนแก่น. 25, 29 มีนาคม 2561. สัมภาษณ์.

6. รณฤทธิ์ ฤทธิศร. สมาชิกกลุ่ม Young Smart Farmer ขอนแก่น. 29 พฤษภาคม 2561. สัมภาษณ์.

7. สงกรานต์ ทองสุขนอก. ประธาน Young Smart Farmer ขอนแก่น. 29 พฤษภาคม 2561. สัมภาษณ์.