บทบรรณาธิการ
สามารถอ่านได้ที่: เว็บไซต์สถาบันวิจัยสังคม

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อ: surangrut.ju@gmail.com

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28

4 ปี Young Smart Farmer ขอนแก่น

ธนเดช ต่อศรี

93-118