การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน: ข้อคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Main Article Content

ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว

บทคัดย่อ

บทความให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนและตั้งคำถามว่าเราจะทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนผ่านด้านนี้ได้อย่างไร โดยแนะนำกรอบการอธิบายที่พัฒนาจากการศึกษาการเปลี่ยนผ่านในสังคมอื่นมาเป็นต้นแบบ การอธิบายอาศัยแนวคิดพลวัตในระบอบสังคมวิทยาการ (socio-technical regime) และมุมมองการเปลี่ยนแปลงหลายระดับ (multi-level perspectives) ซึ่งเน้นบทบาทของนวัตกรรม บทความชี้ให้เห็นความสำคัญของการให้ความหมายกับวิฤตการณ์ที่นำไปสู่ความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง สำหรับสังคมที่รัฐมีบทบาทสูงในการพัฒนาเช่นสังคมไทย การวิเคราะห์การแปลงเปลี่ยนภายในภาครัฐเมื่อเผชิญวิกฤตและการวิเคราะห์วาทกรรมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง จะทำให้เข้าใจพลวัตของการเปลี่ยนผ่านได้ชัดเจนขึ้น

Article Details

บท
บทความพิเศษ (Special Article)