การใช้เด็กให้กระทำผิดทางอาญาโดยการงดเว้น: ศึกษากรณีผู้ใช้อำนาจปกครองเด็ก

Main Article Content

อภิญญา ช้างสีทา

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคุ้มครองเด็กจากการถูกใช้ให้กระทำผิดอาญาโดยผู้ใช้อำนาจปกครองในประเทศไทย โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ และบทบัญญัติประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กจากการถูกใช้ให้กระทำผิดอาญาของผู้ใช้อำนาจปกครองเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการคุ้มครองเด็กจากการถูกใช้ให้กระทำผิดอาญาโดยผู้ใช้อำนาจปกครองโดยคำนึงถึงหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก


ผลการศึกษาพบว่า มาตรการทางอาญาในการคุ้มครองเด็กจากการถูกใช้ให้กระทำผิดอาญาโดยผู้ใช้อำนาจปกครองในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม ในประเด็นการใช้การตีความ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองเด็กจากการถูกใช้ให้กระทำผิดอาญาโดยผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นการเฉพาะต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กกระทำความผิดและเข้าไปข้องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันส่งผลให้เด็กเกิดตราบาปในชีวิต และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเด็กอีกหลายประการตามมา


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)