การสื่อสารความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่: บทเรียนตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

Main Article Content

ฐิติวัลค์ แก้วประดับ
เสาวลักษ์ บัวศรี
จิรวรรณ กาลานุสนธิ์
อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของ การสื่อสารความเสี่ยงในกรณีโรคอุบัติใหม่ ตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสงขลา โดยใช้แนวคิดปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic Phenomenology) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจความหมาย ระบบคุณค่าทางความคิด ความรู้สึกตามการรับรู้ของประสบการณ์ ในผู้สูงอายุ กำหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงรวมทั้งสิ้น 16 คน เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ด้านข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างบทสรุป และรายงานผลเชิงวิเคราะห์พรรณนา


          ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของผู้สูงอายุในชุมชนปรากฎอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ขณะที่ผู้ดูแล สมาชิกในครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารกับผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยยังพบว่าผู้สูงอายุมีความกังวลถึงผลกระทบของโรคอุบัติใหม่ต่อร่างกาย เป็นเหตุผลที่ทำให้เลือกสนใจรับข้อมูล โดยผู้สูงอายุไม่เลือกที่จะปิดกั้นข้อมูล เพราะตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูล ที่เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง เมื่อผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง สื่อออนไลน์ จะมีการสอบถามข้อมูลจากสมาชิกในครอบครัวอีกครั้งเพื่อนำมาใช้ในการตีความ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุไม่สามารถจดจำและปฏิบัติการป้องกันจากโรคภัยได้ หากปราศจากการได้รับคาแนะนาจากสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ประสบการณ์และทัศนคติตามการรับรู้เดิมของผู้สูงอายุมีผลต่อการเลือกที่จะบิดเบือนข้อมูล

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)