การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรม: กรณีชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

กรชนก สนิทวงค์

บทคัดย่อ

     

การศึกษาเรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรม: กรณีชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและเพื่อเสนอแนะการใช้ประโยชน์และการนำทุน ทางวัฒนธรรมของเมืองเก่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ


          ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ เป็นชุมชนที่เกิดจากการเป็นแหล่งประกอบอาชีพริมน้ำโขงมีประวัติความเป็นมา มีทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญทั้งในด้านทุนที่เป็นวิถีดั้งเดิมและทุนที่เกิดจากการสถาปนาขึ้นมาใหม่ ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมของชุมชน เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งจะเป็นแนวทางการยกระดับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าว

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)