ความรู้และพื้นที่ความรู้ในเครือข่ายผู้ปฏิบัติการหน้าใหม่ด้านการศึกษา: กรณี insKru

Main Article Content

พิสิษฏ์ นาสี
นงเยาว์ เนาวรัตน์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายปฏิบัติการของเครือข่ายผู้ปฏิบัติการหน้าใหม่ด้านการศึกษาผ่านกรณี insKru โดยประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นที่ความรู้ เพื่อทำความเข้าใจเครือข่ายการเคลื่อนไหวด้านการศึกษาของสังคมไทยในฐานะพื้นที่ทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ผ่านปฏิบัติการที่หลากหลายและซับซ้อน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ของการผสมผสานและต่อรองของชุดความรู้จากศาสตร์และตรรกะวิธีคิดที่ต่างกัน การศึกษาประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ


ข้อค้นพบหลัก คือ insKru ต้องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทางเลือกใหม่ที่อิงกับประสบการณ์ของครู มุ่งพัฒนาครูผ่านสามแนวคิดหลัก คือ การคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงสร้างสรรค์ และครูที่เป็นมิตรกับผู้เรียน และให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นชุมชนการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่ไร้ข้อจำกัดด้านพื้นที่และเวลา รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างทันท่วงทีและครอบคลุมมิติความเป็นมนุษย์ของครูและผู้เรียน ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ปฏิบัติการหน้าใหม่และเครือข่ายมีบทบาททำให้พื้นที่ความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ในปัจจุบันมีพลวัตสูง แม้ว่าปัจจุบันจะยังอยู่ในพื้นที่กระแสรอง แต่ก็มีศักยภาพที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่กระแสหลักได้ในอนาคต เนื่องจากมีแนวคิดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์การทำงานที่ยืดหยุ่น มีพื้นที่ปฏิบัติการที่หลากหลายและครอบคลุมหลายประเด็น

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)