วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ 

-poster-8275c3067aac2307b.jpeg