การพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา

Main Article Content

ปวีณา เจะอารง
กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
อัปสร อีซอ

บทคัดย่อ

กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา ถือเป็นธุรกิจชุมชนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมเพื่อจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาดที่ยังไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาการตลาดของกลุ่มที่มีจุดอ่อนเรื่องตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย งานบริการวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาปัญหาและความต้องการด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกประธานและสมาชิกกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม 2) การพัฒนาการตลาดด้วยการนำผลจากการสัมภาษณ์มาพัฒนาตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย และ 3) การประเมินผลการตลาดด้วยการประเมินยอดขายและความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มและลูกค้า ผลการพัฒนาพบว่า กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิมสามารถสร้างยอดขายจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “ลีมูน่า” ที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ประธานและสมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก พร้อมให้ข้อเสนอแนะถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตที่ควรปรับปรุงเรื่องคุณภาพการตัดเย็บที่มีความละเอียดประณีตมากขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1.Denpaiboon, C. & Amatasawatdee, K. (2012). Similarity and difference of one village one product
(OVOP) for rural development strategy in Japan and Thailand. Japanese Studies
Journal, Special Issue: Regional Cooperation for Sustainable Future in Asia, 52-62.
2.E-sor, A., Kanchanatanee, K., Jeharrong, P. & Susaro, R. (2017). The Development of Southern
Border Small Enterprises in Creative Economy Form. Journal of Yala Rajabhat University,
12(1), 161-177. (in Thai)
3.Faculty of Management Science of Yala Rajabhat University. (2016). Projects in 2017 [Online].
Retrieved June 20, 2017, from: http://www.business.yru.ac.th. (in Thai)
4.Muangson, K. & Kovathanakul, D. (2014). Local Textile Products Marketing Development for
the Community Malls Distribution on the East-West Economic Corridor. Journal of
Thai Hospitality and Tourism, 9(2), 31-44. (in Thai)
5.Phubunbut, T. (2015). The Management of Developing Supplementary Occupation by having Wat
as a Center towards Sustainable Community: A Case study of Ban Tume Community,
Thumbol Nai Maeung Amphur Maeung, Khon Kean Province. Journal of Humanities
and Social Sciences Khon Kean University, 32(2), 169-182. (in Thai)
6.Pinichchan, G., Jeharrong, P., Sa-laeh, A., Promtem, P. & Arelear, P. (2016). The Problem and Needs
for Development of the Muslim Woman’s Clothes Group in Thasap District Yala Province.
Research and Innovation for Globalization National Conference, December 15, 2016 .
Phuket: Phuket Rajabhat University. (in Thai)
7.Promtingkran, N., Wingwon, B. & Sungkawan, J. (2017). Multi-Group of Integrated Marketing
Communication Service Quality and Perceived Value Satisfaction toward Customer
Repurchasing Intention for Elderly Care Business in Thailand. Journal of Yala Rajabhat
University, 12(1), 17-28. (in Thai)
8.Sampatpong, W. (2016). The Integrated Marketing Communications Strategies to Creative One
Tambon One Product (OTOP) Brand Equity of Thai Silk Products. VRU Research and
Development Journal, 11(2), 185-192. (in Thai)
9.Thai Industrial Standards Institute. (2015). Community Products Standards Project [Online].
Retrieved June 20, 2017, from: https://www.tisi.go.th/website/thaicommunity/cps_
history. (in Thai)
10.Tinnabutr, P., Suksawas, T. & Somnuktan, A. (2016). Branding and Packaging Design Development
for Connecting to Cultural Tourism of Herbal Spa and Wellness Products of Community
Enterprise Group of Chainat Province. Art and Architecture Journal Naresuan University,
7(1), 84-94. (in Thai)
11.Wongsa, B. (2015). The Marketing Mix, Integrated Marketing Communication and Presenter’s
Characteristics affecting Foreign Tourists’ Decision to Buy Thai Community Product
in Phitsanulok Province. Master’s Independent Study. Bangkok University. (in Thai)
12.Yala Rajabhat University. (2011). Vision/Mission [Online]. Retrieved June 20, 2017, from: http://
www.yru.ac.th/web54/eng/content/detail/2/. (in Thai)
13.Yooprasert, B., Keowarn, B., Sanserm, K. S. & Jun-iad, J. (2016). Guidelines on Developing the
Network of Young Generation of Agricultural SMEs Entrepreneurs. Princess of Naradhiwas
University Journal, 8(3), 140-153. (in Thai)