ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมยะลา

Main Article Content

มาซีเต๊าะ บีมา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อศึกษาระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลากลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาจำนวน 355 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปจากผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นำการเปลี ่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาพบว่า ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1.กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.กรุงเทพฯ : ม.ป.พ
2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
3.ชวนชิด รักเถาว์. (2552). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
4.ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติ. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : เทพเนรมิตการพิมพ์
5.ต่วนโรสณา โต๊ะนิแต. (2550). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาสร้างเสริมสุขภาพ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
6.บุญสม ทองศรีปราย. (2556). รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 4. ยะลา : สมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้.
7.บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาศาส์น.
8.ประดิษฐ์ วิลาวัลย์. (2547). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชกาลครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
9.ประภา อัครพงศ์พันธุ์. (2551). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2.สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
10.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2547). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ :ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.
11.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงค์. (2546). ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา.
12.รอมือลี มัสกอตอ. (2551). ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
13.รัตนา พันธ์วิไล. (2547). ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิคตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนสถานศึกษาคาทอลิคสังฆมณฑลอุบลราชธานี.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
14.วันชัย มีชาติ. (2548). พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ. กรุงเทพฯ : แอคทีฟพริ้นท์.
15.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. (2551). รายงานประจำปี. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.
16.สมควร นันตระกูล. (2548). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเขตการศึกษา 10. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
17.สมพร จำปานิล. (2549). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
18.สมหมาย เผือกสีทอง. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
19.สุชาติ บำรุงสุข. (2550). วิกฤติใต้สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน.
20.สุมาลี ละม่อม. (2553). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
21.สุเทพ พงศรีวัฒน์. (2548 ). ภาวะผู้นำทฤษฎี และปฏิบัติ : ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์.(พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
22.สืบศักดิ์ ไกรนรา. (2550). พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารหญิงตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนจังหวัดปัตตานี. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
23.อภิรัฐ ขุนยาบี. (2553). ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในภาวะความไม่สงบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
24.อาคม วัดไธสง. (2547). หน้าที่ผู้นำในการบริหารการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา :มหาวิทยาลัยทักษิณ.