วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย  และบทความปริทัศน์  บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) เผยแพร่ในทั้งรูปแบบตีพิมพ์  (Print ISSN: 1905-2383) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Online ISSN: 2651-0863)

เผยแพร่แล้ว: 2018-10-15

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาสถาบันการพลศึกษา

พิทักษ์ ทิพย์วารี, วสันต์ อติศัพท์, ชิดชนก เชิงเชาว์, สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ

57-70

ความคาดหวังของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง

กาญจนา ลออเลิศลักขณา, วาสนา จักร์แก้ว, สิทธา พงษ์ศักดิ์

89-101