ทัศนคติของผู้เรียนต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่เป็นเจ้าของภาษาในบริบทการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Main Article Content

สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์

บทคัดย่อ

บทความนี้วิเคราะห์ทัศนคติของผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่เป็นเจ้าของภาษาในบริบทการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยการทบทวนสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัยที่ผ่านมาโดยนักการศึกษาในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ บทความแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ ส่วนแรกวิเคราะห์ ให้เห็นทัศนคติของผู้เรียนภาษาอังกฤษ ที่มีต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษในบริบทการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ตามมาด้วยความสำคัญของทัศนคติของผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่เป็นเจ้าของภาษา ส่วนที่สองอภิปรายให้เห็นถึงคุณสมบัติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่เป็นเจ้าของภาษา ซึ่งแท้จริงแล้วส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ในสายอาชีพการสอนภาษาอังกฤษ ส่วนสุดท้ายนำ าเสนอและอภิปรายงานวิจัยของผู้เขียนเองเรื่องทัศนคติของผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและ ไม่เป็นเจ้าของภาษา โดยพบว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ทำการศึกษาเห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่เป็นเจ้าของภาษาในหลายๆ ด้านด้วยกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

1.Amin, N. (1994). Minority women teachers on ownership of English. Unpublished Master’s research paper, Ontario Institute for Studies in Education/ University of Toronto, Canada.
2.Amin, N. (1997). Race and identity of the nonnative ESL teacher. TESOL Quarterly, 31,580-583.
3.Auerbach, E., Barahona, B., Midy, J, Vaquerano, F., Zambrano, A. & Arnaud, J. (1996).Adult ESL/literacy from the community to the community: A guidebook for participatory literacy training. Mahwah, NJ: Erlbaum.
4.Avasadanond, B. (2002). The dark side of English language education in Thailand. Learning Post in Bangkok Post [Online]. Retrieved 20 January, 2014, from: http://www.bangkokpost.net/education/site2002/cvoc0802.html.
5.Braine, G. (Ed.) (1999). Non-native Educators in English Language Teaching. Mahwah,New Jersey: LEA.
6.Canagarajah, S. (1999). Resisting Linguistic Imperialism in English Teaching. Oxford, UK.: Oxford University Press.
7.Clément, R., Dérnyei, Z. & Noels, K. A. (1994). Motivation, self-confidence and group cohesion in the foreign language classroom. Language Learning, 44, 417-448.
8.Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom. Canadian Modern Language Review, 57(3), 402-423
9.Cutrone, P. (2001). Learner attitudes towards EFL teachers in a English conversation school in Japan: A survey of beginner level students. The Language Teacher Online, 25(12), 1-6. Retrieved May 11, 2014 from: http://www.langue.hyper.chubu.ac.jp/jalt/pub/tlt/01/dec/cutrone.html
10.Davies, A. (1991). The Native Speaker in Applied Linguistics. Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press.
11.Davies, A. (2003). The Native Speaker: Myth and Reality. Clevedon, UK: Multilingual Matters Ltd.
12.Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum.
13.Dehbozorgi, E. (2012). Effects of Attitude towards Language Learning and Risk-taking on EFL Students’ Proficiency. International Journal of English Linguistics, 2(2),
41-48. doi:10.5539/ijel.v2n2p41.
14.Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom. Modern Language Journal, 78, 273-284.
15.Gill, S. & Rebrova, A. (2001). Native and non-native: together we’re worth more. The ELT Newsletter, 52, 1-11.
16.Hadley, G. & Hadley, H. (1996). The culture of learning and the good teacher in Japan: An analysis of student views. The Language Teacher, 20(9), 1-12.
17.Harmer, J. (1991). The Practice of English Teaching. Harlow: Longman.
18.Hoodfar, H. (1992). Feminist anthropology and critical pedagogy.: The anthropology classrooms’ excluded voices. Canadian Journal of Education, 17, 303-320.
19.Kachru, B. B. (1985). Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: The English Language in the Outer Circle. In R. Quirk and H. G. Widdowson (Eds.), English in the World – Teaching and Learning the Language and Literature (pp.11-30). Cambridge: Cambridge University Press.
20.Kramsch, C. (1997). The privilege of the nonnative speaker. PMLA, 112, 359-369.
21.Lee, H. V. (2003). English conversation class: Does it matter if the teacher isn’t a native speaker? [Online]. Retrieved May 24, 2014, from: http://by17fd.
bay17.hotmail.msn.com/cgibin/getmsg?msg=MSG187966173.1
22.Lee, I. (2000). Can a nonnative English speaker be a good English teacher? TESOL Matters, 10(1), 1-3.
23.Lee, P., Sattayawaksakul, D., Waleesila, S. & Sriharat, P. (2009). Asian Students’ Perceptions of a Good College/University Teacher. Catalyst, 4(1) 3-12.
24.Lippi-Green, R. (1997). English with an accent: Language, ideology, and discrimination in the United States. New York: Routledge.
25.Liu, J. (1999). Nonnative-English-Speaking Professionals in TESOL. TESOL Quarterly, 33(1), 85-102.
26.Long, R. (1997). Investigating and Responding to Student Attitudes and Suggestions for Course Improvement. The Language Teacher, 21(10), 1-19.
27.Matsuda, P. K. (2003). Proud to be a nonnative speaker. TESOL Matters, 13(4), 15.
28.Maum, R. (2002). Nonnative-English-Speaking Teachers in the English Teaching Profession [Online]. Retrieved January 15, 2014, from: http://www.cal.org/ericcll/
digest/0209maum.html
29.McLaughlin, P. (2000). Native and Non-native speaker teachers: A cross-cultural case-study in approaches to approaches [Online]. Retrieved May 30, 2014,
from: http://spelta.spb.ru/proceedings/mclaughlin1.html
30.McNamara, I. (2000). The Guardian‘s Country of the Month: Thailand [Online]. Retrieved May 10, 2014, from: http://education.guardian.co.uk/print/0,3858,4100537-9976900.html
31.McNeill, A. (1994). Some characteristics of native and non-native speaker teachers of English (ERIC Document Reproduction Service No. ED 386067).
32.Medgyes, P. (1992). Native or non-native: Who’s worth more? ELT Journal, 46, 340-349.
33.Medgyes, P. (1994). The Non-Native Teacher. London: Macmillan.
34.Medgyes, P. (1996). Native or non-native: Who’s worth more? In T. Hedge & N. Whitney (Eds.), Power, pedagogy & practice (pp.31-42). Oxford: Oxford University Press.
35.Noels, K. A., Clément, R. & Pelletier, L. G. (1999). Perceptions of teacher communicative style and student’s intrinsic and extrinsic motivation. Modern Language
Journal, 83, 23-34.
36.Noels, K. A. (2003). Learning Spanish as a Second Language: Learners’ Orientations and Perceptions of Their Teachers’ Communication Style. In Z. Dörnyei (Ed.),
Attitudes, Orientations, and Motivations in Language Learning (pp. 97-136). Oxford: Blackwell.
37.Prasertsuk, N. (1990). The Influence Factors that Effect on Motivation for Learning of Students in University [Online]. Retrieved May 15, 2014, from: http://www.surdi.su.ac.th/soc3_e.htm
38.Raddaoui, A. (2000). Is the Native Speaker of English Dead? Proceedings of the TESOL Arabia Conference, 5, 99-108.
39.Scott, V. M. & De la Fuente, M. J. (2008). What is the problem? L2 learners' use of the L1 during consciousness-raising form-focused tasks. The Modern Language Journal, 92(1), 100-113.
40.Shimizu, K. (1995). Japanese college student attitudes towards English teachers: a survey. The Language Teacher Online, 19(10), 1-8 [Online]. Retrieved November 20, 2013, from: http://www.langue.hyper.chubu.ac.jp/jalt/pub/tlt/95/oct/shimizu.html
41.Spratt, M. (1985). Should we use L1 in the monolingual FL classroom? In S. A. Matthews, M. Spratt and L. Dangerfield (Eds.), At the Chalkface (pp.12-13).
London: Edward Arnold.
42.Thomas, D. (1995). A survey of learner attitudes towards native speaker teachers and non-native speaker teachers of English in Slovakia cooperative development
in ELT [Online]. Retrieved November 7, 2013, from: http://www.ettc.uwb.edu.pl/strony/ptt/apr95/thomas.html
43.Thomas, J. (1999). Voices from the periphery: Non-native teachers and issues of credibility. In G. Braine (Ed.), Non-native educators in English language teaching (pp. 5-13). Mahwah, New Jersey: LEA.
44.Watson, T. R. & Pojanapunya, P. (2009). Implicit attitudes towards native and nonnative speaker teachers. System, 37(1), 23-33.
45.Widdowson, H. G. (1994). The ownership of English. TESOL Quarterly, 28, 377-392.