รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Main Article Content

ภณิดา วรจันทร์
สุณี หงษ์วิเศษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่มีต่อรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยศึกษาจากประชากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 24 ข้อ เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) ด้านผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) ด้านผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 4) ด้านประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการประมวลผลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t- test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One – way ANOVA  ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน  โดยมีความคิดเห็นต่อด้านประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ด้านวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและด้านผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามลำดับ  ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มี เพศ อายุ ตำแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน แต่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีระดับตำแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายคู่ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน คือ ระดับปฏิบัติงานกับระดับชำนาญงาน  และระดับปฏิบัติงานกับระดับชำนาญการพิเศษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Beema, M. (2016). The Relationship between Transformation Leadership of School Administrators and Morale Encouragement in Working of Teachers under Yala Primary Educational Service Area office. Journal of Yala Rajabhat University, 11(1),1-18. (in Thai)

2. Boonjaiphad, M. (2007). Performance Evaluation of Municipalityes Officials in Chonburi Province. Master’s Thesis. Political Economics and Management, Faculty of Humanities and Social Science, Burapha University (in Thai)

3. Boopasiri, Y. (2009). The Opinion of Local Administrater to Performance Appraisal in Banphaeng District Nakhonpanom Province. Master Thesis. Public Administration. Sakon Nakhon Rajabhat University. (in Thai)

4. Khotdok, T. (2009). Opinion on System Performance Appraisal of Operation Staff of Chulabhorn on Research Institute. Master’s Thesis. Business Administration School of Management Science, Sukhotthai Thammathirat Open University. (in Thai)

5 .Pongwichai, S. (2008). Statistic Analysis for Computer. (Revised 19th). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

6. Museka, S. (2010). Attitude Toward the System of Evaluation of Performance of Employees Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives in the Chaiyaphum Province. Master’s Thesis. Business Administration in Location Graduate. Chaiyaphum Rajabhat University. (in Thai)

7. Office of The Civil Service Commission. (2009). Manual of Performance Evaluation In Civil Services: Overview for Management System and Performance Evaluation In Civil Services System. Bangkok: P A Living. (in Thai)

8. Passaduraksa, A. (2010). A Study Of The New Performance Evaluation In Civil Services. Master’sThesis. Public Administration in Local Government College of Local Administration. Khonkaen University. (in Thai)

9. Phatyarak, S. (2010). Opinions of Employees Subdistrict in Chonburi Province Toward Performance Evaluation. Master’s Thesis. Political Economics and Management, Faculty of Political Science and Law, Burapha University. (in Thai)

10. Rattanakote, S. (2011). Factors Related to Opinions of officials on Performance Appraisal at Community Hospital in Surin Province. Master’s Thesis. Public Health in Hospital Administration School of Health Science, Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)

11. Saen-inta, S. (2011). An Opinion on Evaluation of Preformance by Employees of Local Government Organization in the Kusuman District Area, Sakon Nakhon Province. Master’s Thesis. Public Administration, Sakon Nakhon Rajabhat University. (in Thai)

12. Songcharoen, S. (2007). Opinions of Employees about Job Performance Evaluation of
TOT Public Company Limited. Master’s Thesis. Business Administration in General Management, Phranakon Rajabhat University. (in Thai)