สถานการณ์และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน

Main Article Content

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

บทคัดย่อ

รูป.jpeg_7.jpg


ชื่อหนังสือ : สถานการณ์และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน
ผู้แต่ง        : ดนุพล อริยสัจจากร และสมประวิณ มันประเสริฐ
ผู้จัดพิมพ์  : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์    : 2558

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ