การบริหารจัดการโครงการพัฒนาชีวิตครูของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

สุพจน์ อาวาส

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ (3) ปัจจัยที่มีส่วนทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาชีวิตครู (คพช.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.)ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสำเร็จ มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากประชากร ซึ่งได้แก่ครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ครู) ที่เป็นสมาชิก คพช. ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จำนวน 1,348 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าการถดถอยพหุคูณ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 คน และพบว่า สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ คพช.รวมถึงมิได้ส่งเสริมให้ครู สร้างและหารายได้เสริม ตลอดจน ดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง จึงทำให้ขาดภูมิคุ้มกันทั้งก่อนและภายหลังการเข้าร่วม คพช. และ ควรทำความเข้าใจปรัชญาหลักการและวัตถุประสงค์ตลอดจน วิธีการขับเคลื่อน คพช.ให้ถ่องแท้ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้ครูดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ดี และมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ คพช.รวมถึง ต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ กำกับดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.พร้อมทั้ง  สมควรจัดให้มีกองทุน หรือ ระบบสวัสดิการที่มีการยกระดับ และหลากหลาย นอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตลอดจน ยกฐานะ คพช. ให้เป็นสถาบันการเงินแบบธนกิจรายย่อย (microfinance) ไว้ใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Chansarn, S. (2009). Poverty and income inequality in Thailand. The journal of Demography, 25(2), 71-89.

2. Drucker, P. (1970). The effective executive. New York: Harper and Row.

3. Financial Consumer Protection Center, Bank of Thailand. (2017). Financial literacy: A wise financial plan. Bangkok: Unknown publisher.

4. Guest, G., Namey, E. E. & Mitchell, M. L. (2013). Collecting qualitative data: A field manual for applied research. New York: SAGE Publications

5. Kast, F.E. & Rosenzweig, J. E. (1985). Organizational and management: A systems and contingency approach. New York: McGraw - Hill.

6. Koontz, H. & O’Donnell, C. (1964). Principles of management: An analysis of managerial function. New York: McGraw-Hill.

7. Ledgerwood, J. (1999). Microfinance handbook: An institutional and financial perspective. (2nd ed.). Washington, DC: World Bank.

8. Leleux, B., Constatinou, D. & Ogunsulire, M. (2007). From microfinance to small business finance: The business case for private capital investments. New York: Palgrave Macmillan.

9. Neal, Q. H. & Macaby, M. (1975). Humanizing of work life. The quality of working life: Problem prospects and the state of art. New York: Free Press.

10. Schemerhorn, J. R. (1999). Management. (5th ed.). New York: John Wiley and Sons.

11. Tantisuk, M. (2014). Money, the big issue that never been taught at school. (14th ed.). Bangkok: Sat Four Printing Company Limited.

12. Tantisuk, M. (2016). The debt winner year 2016. (2nd ed.). Bangkok: Sat Four Printing Company Limited.

13. Government Savings Bank. (2017). Copied documentation.

14. Thepsitha, S. (2005). Sufficient economy according to the royal initiative. Bangkok: The young Buddhists association of Thailand under the Royal Patronage.

15. Wasee, P. (2006). Sufficiency economy and civil society approach to recover social and economy. (7th ed.). Bangkok: Moh-Chao-Ban Publishing House.

16. Wiruchnipawan, P. (2007). Management by virtue and sufficiency economy approach. Bangkok: Fore Pages Publishing.

17. Wiruchnipawan, P. (2012). Principles and techniques for writing dissertation, research and report. Bangkok: Fore Pages Publishing.

18. Yunus, M. & Weber, K. (2010). Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism. Dhaka: Dhaka Printers.