วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย  และบทความปริทัศน์  บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) เผยแพร่ในทั้งรูปแบบตีพิมพ์  (Print ISSN: 1905-2383) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Online ISSN: 2651-0863)

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-02

แบบแผนในการขับเคลื่อนชุมชนตักวาโดยใช้มัสยิด

ชินวัฒน์ แม้นเดช, ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี, สามารถ ทองเฝือ

222-231

การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, จิรายุ ทรัพย์สิน, วันชัย สุขตาม

311-314

The Border คน พรมแดน รัฐชาติ

อัญชิรญา จันทรปิฎก

315-317