ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Main Article Content

สุไฮณีย์ แวยูนุ
ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด   ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 16 คน ได้แก่ ผู้จัดการสาขา พนักงาน และสมาชิก ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการนำข้อมูลมาจำแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้างข้อสรุป นำเสนอด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณาผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินกิจการภายใต้รูปแบบและกรอบหลักการของศาสนาอิสลาม ตามที่กำหนดในคัมภีร์  อัลกุรอ่านและอัซซุนนะฮฺ ส่วนปัจจัยมีผลต่อการเข้ามาใช้บริการสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีมี 5 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากร มีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพดี มีจิตบริการ มีการพัฒนาตนเองและแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความถูกต้อง รวดเร็วและเท่าเทียมกันตามหลักศาสนาอิสลาม 3) ด้านชื่อเสียงและความมั่นคง ประกอบกิจการมานานถึง 24 ปี ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่นำมาสู่การยอมรับและความมั่นคง    4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ 5) ด้านอาคารสถานที่ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ที่เอื้อต่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการและรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Anantbundarik, P. (2004). Factors Affecting The Choice of using Commercial Banks in Muang District, Chiangmai Province. Independent Research for Master of Economics. Chiangmai University. (in Thai)

2. Binkasan, B. (1990). Interest and Islamic bank. (2nd ed.). Bangkok: Islamic Book Center. (in Thai)

3. Binkasan, B. (2000). Islamic Bank: Interest-free Bank. Bangkok: Islamic Academy. (in Thai)

4. Janjarurnwong, U., Siriwoharn, T. & Thepkornmuang, M. (2012). The Service Quality Commercial Banks In Pak Kret District, Nonthaburi Province. Dissertation. Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. (in Thai)

5. Jehteh, D. (2007). The Development on Administrative Pattern of Police Cooperatives for the Future Decade: A Case study on Southern Police Cooperatives. Dissertation for Master of Arts. Yala Rajabhat University. (in Thai)

6. Kotler, P. (1994). Marketing management; Analysis, Planing Implementation, Control. (Ed. 8). New jersey: Prentice Hall, Inc.

7. Phansawad, W. (2007). Factors Affecting Customer’s Satisfactions on Services of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Wangnoi branch. Dissertation for Master of Business Administration. Srinakharinwirot University. (in Thai)

8. Sriphong, C. (2006). The Managerial Behaviors of Executives inBusiness Sector in the Three Southernmost Provinces. Journal of Yala Rajabhat University, 1(2), 104-104. (in Thai)

9. Srisuwan, N. (2008). Customers’ Expectation on Service Development of Government Savings Bank, Huahin branch. Dissertation. Suan Dusit Rajabhat University. (in Thai)

10. Wongnak, P. (2009). Bank’s Service Quality and Customer’s Expectations: A Case Study of Bangkok Bank, Maesai Branch Chiangrai. Dissertation. Mae Fah Luang University, Chiangrai. (in Thai)