อิทธิพลของบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นำและผู้ตาม ต่อการมีภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Main Article Content

กานดา จันทร์แย้ม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา    2) ศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นำและผู้ตามที่มีต่อการมีภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา และ 3) ศึกษาคุณลักษณะที่จำเป็นของการมีภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรจากทุกภาควิชาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 214 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ  ผลการศึกษาพบว่า จากมุมมองของผู้ตาม หัวหน้าภาควิชามีภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับเป็นบางเวลา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจพบว่า ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นำและผู้ตาม บุคลิกภาพแบบเปิดตัว และ บุคลิกภาพแบบยึดมั่นในหลักการ โดยสามารถร่วมกันทำนายความผันแปรของภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจได้ร้อยละ 60 และพบว่าคุณลักษณะที่ผู้ตามเห็นว่ามีความสำคัญต่อการมีภาวะผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชาคือ ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความรอบรู้ในงาน ความกล้าตัดสินใจ และ ความซื่อสัตย์วางใจได้ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Banks, G. C., Engemanna, K. N., Williams, C. E., Gooty, J. C., McCauley, K.D. & Medaugh, M. R. (2017). A meta-analytic review and future research agenda of charismatic leadership. The Leadership Quarterly, 28(4), 508-529.

2. Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1996). The Multifactor Leadership Questionnaire. California: Mindgarden.

3. Bass, B. M. (1988). The Inspirational Processes of Leadership. Journal of Management Development, 7(5), 21-31.

4. Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Field, H. S., Giles, W. F., Walker, H. J. (2007). Leader–member social exchange (LMSX): Development and validation of a scale. Journal of Organizational Behavior, 28, 979-1003.

5. Bono, J. E. & Judge, T. A. (2004). Personality and Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 89, 901-910.

6. Bosco, F. A., Aguinis, H., Singh, K., Field, J. G. & Pierce, C. A. (2015). Correlational effect size benchmarks. Journal of Applied Psychology, 100, 431-449.

7. Chaisirithanya, K. (2017). School Administrator’s Charismatic Leadership Affecting School’s Effectiveness under the Secondary Educational Service Area Office 1. Veridian E-Journal Silapakorn University, 10(2), 62-78. (in Thai)

8. Conger, J. A. (1993). Max Weber's conceptualization of charismatic authority: Its influence on organizational research. The Leadership Quarterly, 4(3-4), 277-288.

9. Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York: Harper Collins.

10. De Hoogh, A. H. B., Den Hartog, D. N. & Koopman, P. L. (2005). Linking the Big Five-Factors of personality to charismatic and transactional leadership; perceived dynamic work environment as a moderator. Journal of Organizational Behavior, 26(7), 839-865.

11. De Vries, R. E. (2012). Personality predictors of leadership styles and the self–other agreement problem. The Leadership Quarterly, 23, 809–821.

12. Gosling, S. D., Rentfrow, P. J. & Swann, W. B. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37(6), 504-528.

13. House, R. J., Spangler, W. D. & Woycke, J. (1991). Personality and charisma in the U.S. presidency: A psychological theory of leader effectiveness. Administrative Science Quarterly, 36, 364–396.

14. House, R. J. (1977). A 1976 Theory of Charismatic Leadership. In J. G. Hunt and L. L. Larson (Eds.), Leadership: The Cutting Edge. Carbondale: Southern Illinois University Press.

15. Howell, J. M. & Shamir, B. (2005). The role of followers in the charismatic leadership process: Relationships and their consequences. Academy of Management Review, 30, 96–112.

16. Kao-ian, J. (2013). Relationship between leadership and administrative performance of educational administrators in three southern border provinces. Journal of Yala Rajabhat University, 8(1), 40-51. (in Thai)

17. Kananurak, N. (2011). Leadership role for producing professional employees. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 31(1), 123-133. (in Thai)

18. Meyer, J., Becker, T. & Van Dick, R. (2006). Social Identities and Commitments at Work: Toward an Integrative Model. Journal of Organizational Behavior, 27, 665-683.

19. Mumford, M. D. (2011). A hale farewell: The state of leadership research. Leadership Quarterly, 22, 1-7.

20. Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. New York: Oxford/American Psychological Association.

21. Planning Division of Prince of Songkla University. (2016). [Online]. Retrieved April 20, 2016, from: http://www.planning.psu.ac.th/. (in Thai)

22. Thai Journal Citation Index Center. (2017). [Online]. Retrieved December 1, 2017, from: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/.