รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมุสลิมที่มีภาษาแม่ต่างกัน

Main Article Content

มิสรอ จูมะ
ธัญภา พลานุกูลวงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมุสลิมที่มีภาษาแม่ต่างกัน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนมุสลิมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่จำนวน 136 คน และที่มีภาษามลายูเป็นภาษาแม่จำนวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ จำแนกเป็น 6 รูปแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมุสลิมที่มีภาษาแม่ต่างกัน ประกอบด้วย 1) การเรียนโดยใช้การฟัง 2) การเรียนโดยใช้สายตา 3) การเรียนโดยใช้การกระทำ 4) การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ 5) การเรียนด้วยตนเอง 6) การเรียนเป็นกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายพื้นฐานและการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่นักเรียนมุสลิมที่มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ใช้มากที่สุดสามอันดับแรก คือ การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนโดยใช้การฟัง 2) รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่นักเรียนมุสลิมที่มีภาษามลายูเป็นภาษาแม่ใช้มากที่สุดสามลำดับแรก คือ การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนโดยใช้การกระทำ ทั้งสองกลุ่มใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมือนกัน คือ การเรียนโดยใช้การกระทำ การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม และรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันคือ รูปแบบการเรียนโดยใช้การฟัง และการเรียนโดยใช้สายตา ข้อเสนอแนะของงานวิจัยคือ ผู้สอนในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของนักเรียนมุสลิมทั้งสองกลุ่ม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Boonsuk, Y. (2009). English language Learning Styles of Pondok School Student in Southern Thailand. National Graduate Research Conference, 12, 1930-1939.

2. Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. (4th ed.). New York: Addison Wesley Longman.

3. Earley, C. & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual interactions across Cultures. Stanford: Palo Alto, CA.

4. Hayikaleng, N. (2011).Comparisons of Problems in Teaching English at Upper Secondary level between Public Schools and Islamic Private Schools in Narathiwat. A Minor Thesis. Teaching English as an International Language, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University. (in Thai)

5. House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W. & Gupta, V. (2004). Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. London: Sage Publications, Inc.

6. Hofstede, G. (2001). Cultures Consequences: Comparing Values, Behavior, Institutions and Organizations Across nations. (2nd ed.). London: Sage Publications, Inc.

7. Jitmuad, S. (1992). Islamic Culture. Bangkok: Thangnum. (in Thai)

8. Khajornrit, B. (2007). Behavior of Teaching English of Foreign Teachers in the Opinion of Mathayom 1-3 Students at Private Schools in Pattaya City. Master’s Thesis of Curriculum and Instruction. Graduate School, Burapha University. (in Thai)

9. Keefe, J. W. (1982). Assessing student learning styles: An overview. In J. W. Keefe (Ed.), Student learning styles and brain behavior (pp. 43-53). Reston, VA: National Association of Secondary School Principals.

10. Kolb, A. D. (1981). Learning Style Inventory: A Self-Description of Preferred Learning Modes. Boston: Mc Bers.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

11. Ministry of Education. (2001). The Basis Education B.E. 2544. (in Thai)

12. Oxford, R. L. (1990). Language Strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House/Harper Collins.

13. Park, C. C. (2000). Learning Style Preferences of Southeast Asian Students. Urban Education, 35, 245-268.

14. Puthong, L. (2009). English Teaching Methodology in Elementary Schools in the Upper Northern Region of Thailand. Research Project from Faculty of liberal Arts. Chiang Mai: Maejo University. (in Thai)

15. Reid, J. M. (1987). The learning style preferences of ESL Students. TESOL Quarterly, 21, 87-111.

16. Reynolds, M. (1997). Learning Styles: A Critique. Management Learning, 28, 115-133.

17. Walberg, H. J. (1989). The Effective Teacher. New York: McGraw-Hill.