สภาพและปัญหาการกำกับดูแลชะรีอะฮ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

Main Article Content

อิสมาแอ สนิ
มะรอนิง สาแลมิง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการกำกับดูแลชะรีอะฮ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางกฎหมายอิสลาม  เชิงพรรณนา ตีความ และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  ผลการศึกษา พบว่า สภาพการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลชะรีอะฮ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในภาพรวมยังมีองค์ประกอบบางด้านที่จะต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลชะรีอะฮ์สากลมากขึ้น  ได้แก่ 1) ปัญหาด้านหลักนโยบายและกฎหมาย  2) ปัญหาด้านภาระภาษีและค่าธรรมเนียม 3) ปัญหาด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน  4) ปัญหาด้านขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และ 5) ปัญหาด้านขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ นอกจากนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนจะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในด้านการกำกับดูแลชะรีอะฮ์ ควรได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐานให้เป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น ควรปรับปรุงข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและสร้างปัจจัยสนับสนุนให้การกำกับดูแลชะรีอะฮ์ในประเทศไทยมีความเข้มแข็ง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2007).Standards-Setting for Islamic Financial Institution [Online]. Retrieved September 27, 2007, from: http://shariyah.com/ar/project. (in Arabic)

2. Ahmin, M. (2015). Introduction to Shari'ah Supervision. (1). Brirut: Dar.Ibn Hazmi. (in Arabic)3. Al-Aliat, A. M.(2006). The Legal Supervision of the Islamic Banks. Master’s Thesis. An-Najah National University. (in Arabic)

4. Ali Gomaa, M. A. (2009). Fatwa Its Significance fact etiquettes and stages. The World Conference on Fatwa and its General Rules, March 19-21, 2009, Makkah: Muslim World League' Secretariat General, Ummu AlJood Quarter, Makkah Al-Mukarramah. (in Arabic)

5. Al-Shatibiy, I. M. (2002). The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law. (1). Cairo: Dar Alkitab Alarabe Publishing. (in Arabic)

6. Al-Shoki, S. A. (2012). The Supervision of the Public Property. (1). Jordan: Dar. Al-Nafaes. (in Arabic)

7.Al-Solahin, A. M. (2005). The role Shari’ah Supervisory Bord in Islamic financial institutions. The 14th Annual Scientific Conference in Islamic financial institutions , May 15-17, 2005, Dubai: United Arab Emirates University. (in Arabic)

8. Aphakon, P. M.L., Chaimomgkhol, S., Kusulwitikul, P. & Rochanasakul, P. (2013). Guidelines for the Development of Supervision of Financial Institutions Providing Islamic Financial Services. Research Report. Centre for Muslim World Policies, Faculty of Economics, Chulalongkorn University. (in Thai)

9. Boonchom, K. (2015). Comparing the Performance Standards of Islamic Financial Institutions of Thailand and Malaysia. SUTIPPARITHAT Dhurakij Pundit University, 29(92), 52-64. (in Thai)

10. Mukem, A. (2013). Islamic banking under the pressure of Ocean Interest [Online]. Retrieved August 27, 2013, from: http:// www.thealami.com. (in Thai)

11. Muslim Thai Post. (2013). Shariah Bord Islamic Bank [Online]. Retrieved August 27, 2013, from: http://www. news.muslimthaipost.com. (in Thai)
Office of the Council of State. (2002). Islamic Bank of Thailand Act, 2002. (in Thai)

12. Phetthongkam, P. (2007). The Role of Religious Advisory Board (Shariah) Case Study of Islamic Bank of Thailand. Master’s Thesis. Thammasat University. (in Thai)

13. Ratthaborirak, B. (2014). The potential for the development of Islamic financial institutions. TRF Policy Brief. The Thailand Research Fund. (in Thai)
Rochananond, C., Attaworadej, A., klantakaphan, N. & Tiantitikl, R. (2010).The Study of Legal Improvement for Islamic Banking Development in Thailand. Research Report. The Thailand Research Fund. (in Thai)

14. Sangpradup, S. (2014). Administrative Organization with Good Governance A Case Study: Muang Betong Municipality, Betong District, Yala Province. Journal of Yala Rajabhat University, 9(1), 3-8. (in Thai)

15. Smadi, P. (2013). Lecture: Future Islamic Bank of Muslims of Thailand. White Channel, October 7, 2013. (in Thai)

16. Uruyos, M. (2010). The Study of Policy Development of Islamic Finance in Thailand. Research report. The Thailand Research Fund. (in Thai)

ชัชวาล นิยมวิทยานนท์ (ผู้ให้สัมภาษณ์). อิสมาแอ สนิ (ผู้สัมภาษณ์). ที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครฯ 10110. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560.

บรรจง บินกาซัน (ผู้ให้สัมภาษณ์). อิสมาแอ สนิ (ผู้สัมภาษณ์). ที่ 87/2 ซอยมูลทรัพย์ 2 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครฯ 10250. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560.

ปราโมทย์ สมะดี (ผู้ให้สัมภาษณ์). อิสมาแอ สนิ (ผู้สัมภาษณ์). ที่ 325/1 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครฯ 10240. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558.