ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ตะเข็บชนแดนลุ่มน้ำโขง

Main Article Content

บุรฉัตร จันทร์แดง
เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
สัญญา เคณาภูมิ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ตะเข็บชนแดนลุ่มน้ำโขง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ตะเข็บชนแดนลุ่มน้ำโขง 400 คน ได้มาโดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมานค่า ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ตะเข็บชนแดนลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ปัจจัยสังคม ปัจจัยสถานการณ์ และปัจจัยจิตวิทยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

บุรฉัตร จันทร์แดง, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

รัฐประศาสนศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

1. Kunarak, K. (2012). Development of preventive measures for repetitive drug offenses: Case study of Observation and Boiling Place for Children and Youth. Doctor’ s thesis. Silpakorn University. (in Thai)

2. Pramong, N. (2012). Development of a form of anti-drug activity in students. Doctor’ s Thesis. Valaya Alongkorn Rajabhat University. (in Thai)

3. Jandeang, B. (2017). Analysis of Current Drug Situation Problem. Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University, 4(2), 37-52. (in Thai)

4. Suksang, S. (2015). Factors influencing drug use risk behaviors of lower secondary school students in Changwat Songkhla. Hat Yai: Hat Yai University. (in Thai)

5. National Drug Prevention and Suppression Center. (2017). Ordering guidelines for reducing drug harm (Harm Reduction). Office of the Narcotics Control Board, Bangkok: Ministry of Justice. (in Thai)

6. Narcotics Suppression Office. (2017). Prevention and solution of drug problems in educational institutions. Office of the Narcotics Control Board, Bangkok: Ministry of Justice. (in Thai)

7. The Center for Narcotic Drugs defeats Mukdahan province. (2018). Guidelines to overcome drug abuse in Mukdahan province. Mukdahan: The Center for the Empowerment of the Province of Narcotic Drugs. (in Thai)

8. Feinstein, A. (2005). Mild traumatic brain in jury: The silence epidemic. Canadian Journal of Public Health, 19(5), 325-326.

9. Harger, D. L. (1971). Avent Drug Use in Middle America Social Psycological Correlates. Boston: Houghtom Miffin.

10. Land, N. (1984). Adolescence’s risk behavior. International Edition: McGraw – Hill.

11. Likert, R. (1967). The Human Organization: Its Management and Value. New York: McGraw-Hill.

12. Paulson. Pa, C. (1971). Psychological Factors in Drug Use Among Community College Students. Dissertation Abstracts. 31(9), 5455-5456 B

13. Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd Ed). New York: Harper and Row.