วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) เผยแพร่ในทั้งรูปแบบตีพิมพ์  (Print ISSN: 1905-2383) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-ISSN: 2651-0863)

เผยแพร่แล้ว: 24-05-2019

โมเดลการวัดทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ในจังหวัดสระแก้ว

ภัทราวดี มากมี, กิติคุณ รสแก่น, จริยาพร อุตรวิเชียร, ชลิดา วรรณโพธิ์กลาง, นุชจรี อุทธจิต, ปภาวดี ทิพอุทัย, พินิต ชินสร้อย, อัญชลิกา เฟื่องฟุ้ง

338-345

บ้านสมัยใหม่ : ผลกระทบและการปรับตัวของชาวมุสลิมมลายูในกัมปงไอร์ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ปัญญา เทพสิงห์, เก็ตถวา บุญปราการ, เกษตรชัย และหีม, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์

367-378

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป จังหวัดยะลาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อัปสร อีซอ, จิราพร เกียรตินฤมล, อุษณีย์ พรหมศรียา, นันทรัตน์ นามบุรี, ชรีฮาน ยีแว, ปวีณา เจะอารง

417-423

สิทธิในการแสวงหาความสุขมีผลบังคับตามหลักกฎหมายไทยเพียงใด

เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล, ชลธิชา สุรัตนสัญญา

433-440

แกะรอยพระมาลัย

พระครูกิตติพัฒนานุยุต (อธิวัฒน์ ดวงดี)

441-445

การวัดทุนมนุษย์ให้ “ตรงใจ”

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, จิรายุ ทรัพย์สิน, วันชัย สุขตาม

446-449