ร่างกายใต้บงการ ปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่

Main Article Content

วีระชล บางศิริ
สุริยะ หาญพิชัย

บทคัดย่อ


p2.gif


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ
ประวัติผู้แต่ง

วีระชล บางศิริ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY

เอกสารอ้างอิง

Foucault, M. (2558). ร่างกายใต้บงการ ปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่. (ทองกร โภคธรรม, ผู้แปล). กรุงเทพฯ : คบไฟ