วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์) จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-ISSN: 2651-0863)

เผยแพร่แล้ว: 02-07-2020

รูปแบบการพัฒนาความสุขของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสารคาม

สิทธิพรร์ สุนทร, วัชรินทร์ สุทธิศัย, พงษ์ศักดิ์ ซิมมอนด์ส

153-161

การบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคต

รูซือมัน อาแวเง๊าะ, นิสาพร มูหะมัด, วิชิต เรืองแป้น, วารุณี หะยีมะสาและ, นฤมล ทองมาก

230-239

ร่างกายใต้บงการ ปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่

วีระชล บางศิริ , สุริยะ หาญพิชัย

265-268

Leadership for a Fractured World: How to Cross Boundaries

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

269-272