การใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

โสภณา บัวศรี

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังจากการใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติ โดยกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ16101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวการสอนแบบธรรมชาติ จำนวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบทดสอบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนด จากนั้นจึงทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน และทำการทดสอบผู้เรียนอีกครั้งด้วยแบบทดสอบชุดเดิม หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1. นักเรียนมีความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. นักเรียน  มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2011). The Handbook of Learning Management for Foreign Department. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand. (in Thai)

2. Carrell, P. L. & Eisterhold, J. C. (1983). Schema Theory and ESL Reading Pedagogy. TESOL Quarterly, 17(4), 553.

3. Krahnke, K. (2000). Reading together: A reading/activities text. (Third ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

4. Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon.

5. Krashen, S. & Terrell. T. (1983). The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom. Oxford: Pergamon.

6. Preechachon, J. (2001). Provision of Whole Language Approach Activities to Promote Reading Ability of Second Year Kindergatners. Master’s Thesis. Chiang Mai University. (in Thai)

7. Rubin, D. (1993). A practical approach to teaching reading (Second ed.). New York: Holt, Rinehart, and Winston.

8. Sricharoen, A. (2005). Use of the natural approach to develop English listening speaking abilities and word recognition of preparatory level learners. Master’s Thesis. Chiang Mai University. (in Thai) Thornbury, S. (2002). How to Teach Vocabulary. Harlow: Pearson Education Limited.