ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเงินโดยข้อมูลบัญชีบริหารของกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ในประเทศไทย : ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Main Article Content

สุกฤษตา พุ่มแก้ว
ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเงินระหว่างกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย เป็นวิจัยเชิงปริมาณ                        ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงินอุตสาหกรรมยางพาราวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 765 คน ส่งทางไปรษณีย์ ได้รับการตอบกลับที่สมบูรณ์จำนวน 388 ฉบับ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-Group Analysis) โดยโปรแกรม LISREL 9.30 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลทางการเงินระหว่างวิสาหกิจขนาดย่อมเทียบกับวิสาหกิจขนาดกลาง มีโครงสร้างรูปแบบเดียวกัน แต่ค่าพารามิเตอร์ภายในโมเดลมีความแตกต่างกันหรือมีความแปรเปลี่ยนบางส่วน (Partial Variance) ดังนี้ ระหว่างเส้นอิทธิพลการมีส่วนร่วมในงบประมาณของนักบัญชี (ABP) กับข้อมูลงานที่เกี่ยวข้อง (JRI) รวมถึงจริยธรรมของนักบัญชีบริหาร (EMA) กับความเชื่อมั่นตนของนักบัญชี (AC) และในส่วนข้อมูลบัญชีบริหาร (MAI) กับ ประสิทธิผลทางการเงิน (FE) และความเชื่อมั่นตนของนักบัญชี (AC) กับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของนักบัญชี (APD) ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนี Chi-Square= 778.23, df= 499, =1.56, P-value=0.055, RMSEA=0.054, NFI=0.97, CFI=0.99 และ RFI=0.96

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Abdel-Kader, M. & Luther, R. (2006). Management accounting practices in the British food and drinks industry. British Food Journal, 108(5), 336-357.

2. Braam, Geert, J. M. & Nijssen, E. (2004). Performance effects of using the Balanced Scorecard: a note on the Dutch experience. Long Range Planning, 37, 335-349.

3. Cadez, S. & Guilding, C. (2008). An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting. Accounting, Organizations and Society, 33, 836–863.

4. Customs Department. (2015). Report of Export Rubber Outside the Kingdom [Online]. Retrieved April 6, 2016, from: http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus501th/Inter netTH/11/11_3/. (in Thai)

5. Department of Industrial Works. (2016). Factory Information [Online]. Retrieved April 8, 2016, from: http://www.diw.go.th/hawk /data/factype.php. (in Thai)

6. Fiedler, F. E. (1966). The effect of leadership and cultural heterogeneity on group performance: A test of the contingency model. Journal of Experimental Social Psychology, 2(3), 237-264.

7. Gordon, L. A. & Narayanan, V.K. (1984). Management accounting systems, perceived environmental uncertainty and organization structure: An empirical investigation. Accounting Organizations Society, 9(1), 33-47.

8. Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (2010). Multivariate Data Analysis. USA: Hall International.

9. Institute of Management Accountants (IMA). (2008). Ethics Center [Online]. Retrieved September 14, 2017, from: https://www.imanet.org/career-resources/ethics-center?ssopc=1.

10. James, W. & Elmezughi, A. (2010). the combined effect of costing and performance management systems on performance, moderated by strategy: Australian context. Accounting, Accountability & Performance, 16(1), 51-84.

11. Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79.

12. Kren, L. (1992). Budgetary Participation and Managerial Performance: The Impact Of Information and Environmental Volatility. The Accounting Review, 67(3), 511-526.

13. MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 4, 84–99.

14. Milani, K. (1975). The relationship of participation in budget-setting to industrial supervisor performance and attitudes: a field study. The Accounting Review, 50, 274-284.

15. Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D. & Coleman, H. J. (1978). Organizational Strategy, Structure, and Process. The Academy of Management Review, 3(3), 546-562.

16. Office of Industrial Economics. (2015). Quarterly Report of Industrial Economics Conditions [Online]. Retrieved March 29, 2016, from: http://oie.go.th/sites/default/files/attachments/ industry_overview/r_octdec58.pdf. (in Thai)

17. Office of Small and Medium Enterprises Promotion (SME). (2016). Statistical Data of SMEs [Online]. Retrieved July18, 2016, from:http://122.155.197.183/sme2015/report. (in Thai)

18. Rotter, J. B. (1966). Generalized Expectancies for Internal versus External Control of Reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1-28.

19. Srinivasan, N. & Tikoo, S. (1992). Effect of Locus of Control on Information Search Behavior. NA - Advances in Consumer Research, 19, 498-504.

20. Pumkaew, S. Thongthai, M. Arukunakorn, S. & Tobprakhon, P. (2017). Cost and Performance Analysis of Rubber Plantation in the Case of Tambol Pak lor, Khok Pho District, Pattani Province. Journal of Yala Rajabhat University, 12(1), 107-116.

21. Suksawang, P. (2013). Structural Equation Modeling (1st Edition). Bangkok: Watana Panich Publishing Co., Ltd. (in Thai)