ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นเลิศของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย

Main Article Content

Chutikan Massamur
Visanu Vongsinsirikul
Pat Pattanarangsun

บทคัดย่อ

สหกรณ์ เป็นหน่วยธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย งานวิจัยนี้ค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโอกาสสู่ความเป็นเลิศของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสำเร็จของสหกรณ์จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบจำลองการถดถอยโลจิสติคในการวิเคราะห์ ผลที่ได้ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสสู่ความเป็นเลิศของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 6 ปัจจัยได้แก่ ขนาดสหกรณ์ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกสหกรณ์ ภาวะผู้นำของประธานคณะกรรมการสหกรณ์ ระดับการศึกษาของผู้จัดการสหกรณ์ ประสบการณ์ของผู้จัดการสหกรณ์ และสัดส่วนการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงปัจจัยที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อโอกาสสู่ความเป็นเลิศของสหกรณ์ออมทรัพย์อีก 3 ปัจจัยคือ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนพนักงานต่อทุน และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในพื้นที่ตั้งของสหกรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Altman, M. (2015). Cooperative organization as an engine of equitable rural economic development. Journal of Co-operative Organization and Management, 3, 14-23.

2. Acharya, B. M. (2015). Factors contributing to the success of cooperatives [Online]. Retrieved January 26, 2017, from: https://www.researchgate.net/publication/281118486_Factors_Contributing_to_the_Success_of_Cooperatives.

3. Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1997). Full-range of leadership development: Manual for multifactor leadership questionnair. Mind Garden, Palo Alto, CA: Sage.

4. Beema, M. (2016). The relationship between transformational leadership of school administrators and morale encouragement in working of teachers under Yala Primary Educational. Journal of Yala Rajabhat University, 11(1), 1-18. (in Thai)

5. Bungkeudsuk, A. (2009). Factors affecting net profit of cooperatives in Chanthaburi Province. Master’s Thesis. Kasetsart University. (in Thai)

6. Chareonwongsak, K. (2017). Enhancing board motivation for competitive performance of Thailand’s Co-operatives. Journal of Co-operative Organization and Management, 5(1), 1-13.

7. Cooperative Auditing Department. (2013). Declaration of determination size of the cooperatives and farmer groups [online]. Retrieved January 26, 2017, from: https://www.cad.go.th/ewt_dl_link.php?nid=18386. (in Thai)

8. Cooperative Auditing Department. (2017). Financial condition of cooperative in Thailand 2016. Bangkok: Financial Analysis Group. (in Thai)

9. Cooperative Promotion Department. (2017). Cooperatives statistics @ 31 December 2016 [online]. Retrieved Jun 1, 2017, from: https://www1.cpd.go.th/more_news.php?cid=156&filename=index. (in Thai)

10. Cooperative Promotion Department. (2010). Declaration of cooperative standards [Online]. Retrieved January 26, 2017, from: https://web.cpd.go.th/area1/images/Document/standard53cpd.pdf. (in Thai)

11. Dehkordi, S. M., Yousefi, A., Amini, A. M. & Dehkordi4, H. M. (2014). Factors affecting the success of rural production cooperatives in Chaharmahal and Bakhtiari Province with emphasis on managerial Skills, 2nd International Conference on Energy, Regional Integration and Socio-Economic Development, October 1-3, 2014, Baku: Kempinski Hotel.

12. Ephrem, D. & Getachew, G. (2015). Factors affecting success of agricultural marketing cooperatives in Becho Woreda, Oromia Regional State of Ehiopia. International Journal of Cooperative Studies, 4(1), 9-17.

13. Garnevska, E., Liub, G. & Shadboltc, N. M. (2011). Factors for successful development of farmer cooperatives in Northwest of China. International Food and Agribusiness Management Review, 14(4), 69-84.

14. Jongwuttiwet, N., Singlert, R. & Passago, S. (2010) Factors affecting the success of community business management in Mueang District, Roi-et Province. Rajabhat Maha Sarakham University Journal, 4(2), 103-111. (in Thai)

15. Kao-ian, J. (2013). Relationship between leadership and administrative performance of educational administrators in Three Southern Border Provinces. Journal of Yala Rajabhat University, 8(1), 40-51. (in Thai)

16. Keawtip, S. & Pakdee, K. (2014). The analyses of efficiency and factors affecting efficiency of agricultural cooperatives in Upper Northern Thailand. Research Study Report. Maejo University. (in Thai)

17. Leawpairoj, N. (2009). Fundamentals of economics textbook, grades 4-6. Bangkok: Institute of Academic Development. (in Thai)

18. Purtik, H., Zimmerling, E. & Welpe, I. M. (2016). Cooperative as catalysts for sustainable neighborhoods – A qualitative analysis of the participatory development process toward a 2000- watt society. Journal of Cleaner Production, 134, 112-123.

19. Sokonsing, P. (2014). Factors contributing to success of occupational group: A case study of a fabric products in Phetchabun province. Research study report. Yala: Rajabhat Phetchabun University. (in Thai)

20. Waterman, R. H., Peters, T. J. & Phillips, J. R. (1980). Structure is not organization. Business Horizons, 23(3), 14-26.

21. Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. (Third edition). New York: Harper and Row Publication.