การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Main Article Content

ฤทัย ประทุมทอง

บทคัดย่อ

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการคิด พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริง แต่ทั้งนี้ยังไม่ทราบผลการใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ จึงได้ทำการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หาประสิทธิภาพ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และศึกษาความพึงพอใจ กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 26 คน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  ผลปรากฎว่า ประสิทธิภาพของการใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาระบบสมองกลฝังตัว เท่ากับ  83.53/82.91 ซึ่งสูงกว่าค่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้คือ 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จึงสรุปได้ว่า การใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ แต่เหมาะสมกับรายวิชาที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานมาแล้วระดับหนึ่ง และธรรมชาติของรายวิชาต้องมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยการทำโครงงานต้องเป็นเรื่องที่ผู้เรียนมีความสนใจและความถนัด ผลจากการวิจัยนี้สามารถพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้นำไปปรับใช้ในวิชาอื่นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Art-in, S. & Netthanomsak, T. (2011). Project based learning in curriculum development course for five-year bachelor’s degree Students. KKU Research Journal, 1(1), 1-16. (in Thai).

Brahmawong, C. (2013). Developmental testing of media and instructional package. Silpakorn Edocation Research Journal 5(1), 7-20. (in Thai)

Chantahansa, P., Junlek, P. & Poungsuk, P. (2020). Developing agricuitral learning achievement by intergrating STEM education and project-based learning for high school students. Journal of industrial education, 19(3), 32-41. (in Thai).

Intun, S. (2019). Project-based learning on knowledge construction and learning outcomes in ED3802 (observation and participation in school 2 subject) of the elementary students in chiang-mai rajabhat university. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 13(1), 113-128. (in Thai)

National Education Act B.E. 2542(1999) and Amendments (Second National Education Act B.E. 2545 (2002). (2002, 19 December). Government Gazette, 16-21.

Poomas, P., Boonumpai, T. & Hoksuwan, P. (2019). Development of a project-based instructional system for enhancing information literacy of undergraduate students of burapha university. Technical Educaation Journal: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 10(2), 21-32. (in Thai)

Prapha, C., Roungrong, P. & Srisomphan, J. (2017). Web-based instrution project based learning model development for career enhance skill of industry for senior high school student. Journal of Industrial Education Faculty of Education Srinakharinwirot University, 11(1), 9-21. (in Thai)

Srisa-ard, B (2003). Research for Teachers. Bangkok, Suveeriyasart. (in Thai)

Supervisor Office of the Vocational Education. (2016). Project-based Learning: PjBL (2nd Ed.). Nakhon Pathom. Sinthaveikit Printing Limited Partnership (Headquarters). (in Thai)

Thongaime, A. (2018). Project based learning for development student in the 21st century. Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science), 8(3), 185-199. (in Thai)

Thummakul, D., Thunjareanrat, W. & Lapjeam, P. (2014). Effects of project-based learning development of nursing student. Journal of Health Science Research, 8(1), 46-54. (in Thai).