ทุนทางปัญญา : การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน การจัดการความรู้ และสร้างคุณค่าทางธุรกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

Main Article Content

ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์

บทคัดย่อ

ในสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและวิธีการใหม่ๆมาทำงานร่วมกับมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบงานและลดความซ้ำซ้อน เกิดความรวดเร็วในการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้เกิดองค์ความรู้มากมายหรือที่เรียกว่าทุนทางปัญญา ประกอบด้วย ทุนมนุษย์และทุนโครงสร้าง ที่สะท้อนในรูปของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ความรู้ ข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร ความรู้สึกนึกคิดของพนักงาน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการ เนื่องจากทุนประเภทนี้คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือหาซื้อจากแหล่งอื่นได้ อีกทั้งทุนทางปัญญาไม่มีการเสื่อมค่าตามกาลเวลา และไม่เสื่อมค่าตามการใช้งาน ยิ่งใช้มาก ความรู้ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด จึงมีการเปิดเผยข้อมูลทุนทางบปัญญาในรายงานทางการเงินโดยสมัครใจเพื่อให้นักลงทุนทั่วไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลช่วยให้นักลงทุนได้รับข่าวสารที่เท่าเทียมกัน ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริษัทที่มีการจัดการความรู้ทุนทางปัญญาที่เหมาะสม จะมีการรวบรวม จัดระบบ จัดเก็บ และเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ ช่วยพัฒนาระบบงานและเพิ่มมูลค่ากิจการโดยการเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Aeksapang, J. & Sopapong, P. (2020). The developing of disclosure form and information report of intellectual capital: the listed companies in stock exchange of Thailand. Journal of MCU Peace Studies, 8(4), 1322-1334. (in Thai)

Aeksapang, J. & Sopapong, P. (2020). Value added intellectual capital of listed companies in the stock exchange of Thailand. Rajabhat Maha Sarakham University Journal, 14(1), 81-89. (in Thai)

Alfraih, M. (2017). The value relevance of intellectual capital disclosures: empirical evidence from kuwait. Journal of Financial Regulation and Compliance, 25(1), 22-38.

Boonchau, N. (2021). The age of disruptive technology and the development of innovative accountants. Journal of Business and Social Sciences Ramkhamhaeng University, 3(1), 15-26. (in Thai)

Butsalee, P. & Sincharoonsak, T. (2020). Intellectual capital as an enterprise value measurement. Academic Journal of Buriram Rajabhat University, 12(1), 127-141. (in Thai)

Chaiyarat, R. (2021). Digital transformation from digital in accounting [Online]. Retrieved January 20, 2020, from: https://www.tfac.or.th/Article/Detail/135088. (in Thai)

Edvinsson, L.& Malone, M.S. (1997). Intellectual capital: realizing your company’s true value by finding its hidden hrain power. New York: Harper- Collins Publishers.

Jaroenthip, T. (2017). Intellectual capital and firm performance in Thailand. Master’s Thesis. Science Financial Management Faculty of Commerce and Accountancy of Thammasat University. (in Thai)

Jian, X., Yue S., Weizhen Y., & Feng, L. (2019). Intellectual capital, technological innovation and firm performance: evidence from china’s manufacturing sector. Sustainability journal, 11(19), 1-16.

Kaplan, R. & Norton, D. (1996). The balanced scorecard: translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press.

Petty, R. & Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management. Journal of Intellectual Capital, 1(2), 155-176.

Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N. & Edvinsson, L. (1997). Intellectual capital: navigating the new business landscape. London: MacMillan Press.

Srasri, N. & Suttipun, M. (2020). The relationship between disclosure of intellectual capital and corporate performance of company listed in the stock exchange of Thailand in set 100 group. At the Research and Knowledge Building for Management Administration and Management in Prince of Songkla University. The 12th National Conference, June 6, 2020. Songkla: Prince of Songkla University (in Thai)

Wang, Q., Sharma, U., & Davey, H. (2016). intellectual capital disclosure in Chinese and Indian information technology companies: a comparative analysis. Journal of Intellectual Capital, 17(3), 507-529.