ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตสังคม การรับรู้ และการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

ฐิติรัตน์ ช่างทอง
เกษตรชัย และหีม

บทคัดย่อ

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญและยังไม่พบปัจจัยอย่างแน่ชัดในปัจจุบัน เพื่อเป็นการหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ จึงได้ทำการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตสังคม การรับรู้ และการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 240 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลปรากฎว่า การไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ความไม่พึงพอใจในชีวิต และการรับรู้ว่าขาดการช่วยเหลือจากครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ความไม่ผาสุกทางจิตวิญญาณ การรับรู้ว่าไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตร การรับรู้ว่าไม่สามารถดูแลสุขภาพ ทัศนคติเชิงลบต่อความตาย และการไม่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการไม่ได้รับการสนับสนุนการบริการการแพทย์ การไม่ได้รับการสนับสนุนการบริการการศึกษา  และการไม่ได้รับการสนับสนุนรายได้และการทำงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยอธิบายได้ว่า ปัจจัยจิตสังคม ปัจจัยการรับรู้ และปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ  ผลจากการวิจัยนี้ หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางหรือมาตรการการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chunkai, L., Shan, J., & Xinwen, Z. (2019). Intergenerational relationship, family social support, and depression among Chinese elderly: a structural equation modeling analysis. Journal of Affective Disorders, 248, 73-80

Cheytim, A., Prasertsuk, N., & Kerdnaimongkol. U. (2018). The happiness of the elderty in the elderly club, Bangkok. Integrated Social Science Journal, 5(1), 85-108. (in Thai)

Christraksa, W., & Chetchaovalit, T. (2018). The role of the community psychiatric nurses in the elderly living with spiritual distress: spiritual dimension. Journal of Nursing and Health Care, 36(2), 6-14. (in Thai)

Jamfa, W. Chumpeeruang, S., & Rueangphut, P. (2019). Depression and quality of life among elderly living in Muang NakhonSawan Province. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 11(2), 259-271. (in Thai)

Kandee, P., Sukwong, P., & Weiangkham, D. (2016). Perceived social support of community-dwelling rural elderl in northern Thailand. J Ment Health Thai, 24(1), 40-51. (in Thai)

Lueboonthavatchai, O., Jodpimai, S., & Saengsong, P. (2018). A study of depression and grief experiences from loss in the Thai eldrly. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 32(3), 33-47. (in Thai)

Munchanda, T., & Palachai, T. (2018). The effects of promoting the health of the elderly with five dimensions of happiness Na Phang elderly school, Huai subdistrict, Patumratwongsa district Amnat Charoen province. Journal of Health Sceince Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong, 2(2), 14-29. (in Thai)

Namwong, A., Khampeera, A., Chaijundee W., & Laongon K. (2018). Selected factors related to depressive symptoms among community-dwelling older people with chronic illness. Journal of Nursing and Health Research, 19(2). 94-105. (in Thai)

Paolo Hospital Chokchai 4. (2018). Depression in the elderly the danger at hand [Online]. Retrieved August 20, 2020, from: https://www.paolohospital.com/th-TH/chokchai4/Article/Details/อายุรกรรม/โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ…-อันตรายที่ใกล้แค่เอื้อม. (in Thai)

Paungrod, N. (2015). The study on depression in Nonthaburi province elderly. Princess of Naradhiwas University Jounal of Humanities and Social Sciences, 2(1), 63-74. (in Thai)

Phrasrimahapho Hospital. (2018). Accessibility report for elderly patients [Online]. Retrieved August 20, 2020, from: https://www.thaidepression.com/www/report/main_report/pdf/60up/dep_60up_61.pdf. (in Thai)

Sangphrachan, S., Chaisena, J. D., Hengudomsub, P., & Pratoomsr, W. (2016). The meaning of self-esteem as perceived by older adults with depression. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 26(2), 76-88. (in Thai)

Sawangbumrung, M., Jaiwongya, R., & Rerkjaree, S. (2020). Mental health of the older people at charabarnvutti wittayalai school, doi saket district, chang mai province. The journal of Psyhiatric nursing and mental health, 34(2), 99-117. (in Thai)

Singhard, S. (2016). Nursing of the elderly with depression. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University, 18(3), 15-24. (in Thai)

Somwong, B., & Roonpho, P. (2017). Health care of physically and mentally of the elders in Bangkhae district, Bankok. The 9th Rajamangala University of Technology International Conference, August 7-9, 2017.Nakhon Pathom: Rajamangala University of Technology Rattanakosin. (in Thai)

Thanathamathee, P., Akwarangkoon, S., Petsirasan, R., & Thiamwong, L. (2020). Boosting with feature selection technique for enhancing the prediction of depression and suicide risk in elderly. Information Technology Journal, 16(1), 34-45. (in Thai)

Ubolwan, K., Poungkaew, A., Sanghuachang, W., Khunpinit K. (2018). Factors predicting the happiness of community-dwelling older adults with chronic diseases. Journal of Public Health, 48(2), 244-255. (in Thai)

Urairat, M., & Sabaiying, M. (2017). Self-esteem in the elderly: A case study of an elderly aids foundation in Songkhla province. Rusamilae Journal, 38(1), 29-44. (in Thai)

Wongmai, A. (2017). Factors predicting depression and prevention strategies in depression among elderly in Maewang sub-district municipality, Maewang district, Chiang Mai province. Master’s Thesis. Chiang Mai Rajabhat University. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)