การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีลินซ์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม

Main Article Content

นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
สันติพงษ์ ทองดี

บทคัดย่อ

ปัญหาการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงได้ทำการวิจัยเชิงทดลอง โดยนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีลินซ์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม   มาใช้ในการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์รายวิชาภาษาจีน 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีลินซ์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 514 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์รายวิชาภาษาจีน 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีลินซ์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.45/84.80 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 0.7700 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จึงสามารถสรุปได้ว่าเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบกลวิธีลินซ์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน และยังสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนในด้านอื่นต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Butwong, P. (2015). Use of LINCS strategy and think-pair-share technique to enhance the achievement and retention of grade eight students’ English vocabulary. Research Methodology and Cognitive Science, 13(2), 45 – 56. (in Thai)

Chantarakasem, K. (2012). Promoting persistence of English vocabulary memorization and development of english vocabulary knowledge recording by LINCS method of Mathayomsuksa 3 students study. The Prince Royal's College [Online], Retrieved January 15, 2021, form: http://www.prc.ac.th/Academic/TeacherResearch/ResearchAbstract.php?ID=976. (in Thai)

Dechakup, P. & Yindeesuk, P. (2018). Collaborative active learning and PLC for learning development (2nd ed). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Gradunguga, K. (2012). The effect of group process learning with web support on learning achievement and behavior’s group working, basic website development subject of Mathayomsuksa 2 students. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 5(2), 521 – 537. (in Thai)

Ketusingha, W. (1995). Action research. Bangkok:Thai Watana Panich Co., Ltd. (in Thai)

Khammani, T. (2017). Knowledge of teaching (21th ed). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Mahathamnuchock, S. (2016). The achievement and retention of human anatomy and physiology terminology learning by adaptive LINCS strategy: case study of KAREN students, Maehongson College, Chiang Mai Rajabhat University. Rajabhat Chiang Mai Research Journal, 17(1), 82 – 89. (in Thai)

Ngamphong, P. (2018). The development of English learning achievement focusing on task based learning and group process of elementary school students. Graduate School Conference 2018, November 30, 2018. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. (in Thai)

Prapagorn, P. (2017). Improving mandarin Chinese vocabulary retention ability through Chinese radical. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 5(2), 99-111. (in Thai)

Saepun, W., Noparit, P., Rungbanjit, W., Rungbanjit, W., Saesen, W. & Camkaew, C. (2017). A study of circumstances and problems on Chinese language teaching and learning in a secondary school, Yala Province. Journal of Yala Rajabhat University, 12(Special Issue), 126 – 136. (in Thai)

Siriphan, R. (2018). Techniques for developing Chinese skills for beginners. Princess of Narathiwat University Journal of Humanities and Social Sciences, 5(1), 103 – 112. (in Thai)

Srisinthon, P. (2018). The design of group process-based learning method in teaching and learning Chinese reading course. RSU National Research Conference 2018, May 4 2018. Pathum Thani: Rungsit University. (in Thai)

Suwathanpornkul, I. (2019). Educational research concepts and applications (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Vanichwatanavorachai, S. (2016). Method of teaching (2nd ed). Nakhon Pathom: Silpakorn University, Nakhon Pathom Press. (in Thai)

Wijitvechkarn, S. (2017). Comparison of the academic achievement of the advanced office programs between the teacher-centered teaching and the peer-to-teach technique of the peer group process techniques of the first-year diploma students. Retail Business Management Panyapiwat Technological College [Online], Retrieved January 15, 2021, form: http://academicptc.panyapiwat.ac.th/library/index.php/2018-08-08-07-13-04/category/92-teacher-inno-2560-core-bu?download=1186:t-inno-2560-cb-05. (in Thai)

Wisedjinda, J. & Chitradub, S. (2018). Guidelines for Chinese instruction in upper secondary schools. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 11(2), 445 – 455. (in Thai)