การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ 5.0 สำหรับนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้แอดดี้โมเดล

Main Article Content

พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี
สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
อัจฉรา จันทร์ฉาย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรที่ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้เลือกเรียนจึงวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนผ่านออนไลน์โดยใช้แอดดี้โมเดล 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลักสูตรผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา จำนวน 70 คน จาก 4 กลุ่มมหาวิทยาลัยโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบอาสาสมัคร เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินและแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร 6 เดือน (พฤษภาคม - ตุลาคม 2563) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาประกอบด้วย 5 ชุดวิชา ได้แก่ ผู้ประกอบการ 5.0 การตลาด 5.0 การเงิน 5.0 การบริหารการปฏิบัติการ 5.0 และการเขียนแผนธุรกิจยุค 5.0  2) ภาพรวมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรวมทั้ง 5 วิชา ร้อยละ 75.27  และวิชาการเงิน 5.0 มีคะแนนมากที่สุด ร้อยละ 83.36  ผลทดสอบความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจก่อนเรียนและหลัง ร้อยละ 55.86 และร้อยละ 75.57 ตามลำดับ โดยผลการทดสอบความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจต่อหลักสูตรผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X} = 3.57, S.D.=0.57 ) ผลการวิจัยอธิบายได้ว่า หลักสูตรผู้ประกอบการที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แอดดี้โมเดลมีความเหมาะสมและสามารถเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bosma, N. & Kelley, D. (2018). Global entrepreneurship monitor 2018/2019 Global report. [Online]. Retrieved January 10, 2021, from: https://www.c4e.org.cy/reports/2019/GlobalGEMReport2018-2019.pdf

Chulniam, N. (2020). Development of online training courses to enhance ICT competency in classroom Learning management of teachers by learning activitiestogether. MBU Education Journal of Mahamakut Buddhist University, 8(2), 12-14. (in Thai)

Follmer, D., Kisenwether, E., Menold, J., Reeves, P. & Zappe, S. (2015). Comparisons of faculty and student definitions of entrepreneurship. The Journal of Engineering Entrepreneurship, 6, 1-20.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2011). E-learning methodologies: a guide for designing and developing e-learning courses. Rome, Italy, 21-24.

Gál, P., Holienková, J. & Holienka, M. (2015). Entrepreneurial characteristics of students in different fields of study: A view from entrepreneurship education perspective. International Science Exploration Event 2019 Seminar,7-8 November, 2019. Rzeszow: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

Jongburanasit, S. (2019). The use of ADDIE model for the improvement and development of teaching and learning chinese language to conform with the learning in the 21st century. The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences, August 5-6, 2019. Songchala: Songchala Rajabhat University. (in Thai)

Leesa, J. & Thanapatmeemamee, H. (2020). The development of web-based lessons incorporating infographic media based on problem-based concepts in computer-assisted workpieces for sixth grade students. Journal of Roi Et Rajabhat University, 14(2), 9-10. (in Thai)

Prachachat Business. (2020). 14 million unemployed, poisonous Covid threatens new graduates [Online]. Retrieved January 10, 2021, from: https://www.prachachat.net/finance/news-471232. (in Thai)

Kantabut, P. (2016). The key success factors in small and medium enterprise (SMEs). Western University Research Journal of Humanities and Social Science, 2(1), 6-7. (in Thai)

Kiatepornphichet, M. & Parncharoean, J. (2019). Undergraduate student'sattribute and entrepreneurial intent. Inthe Dhurakij Pundit University. Journal of the Graduate School Dhurakij Pundit University, 7(2), 6-9. (in Thai)

Prakobpol, S. (2020). Design and development of computer assisted Instruction using ADDIE model and concept of Gagne. Journal of Educational Studies, 14(1), 9-13. (in Thai)

Pralabraksa, N. (2016). The model development of model of local wiS.D.om multimedia development by participation.Doctor Thesis of Philosophy Program in Computer Education, Rajabhat Maha Sarakham University. (in Thai)

Rajit, W. (2014). Application of e-learning. Master Thesis of Science Program in Information Technology. Mahanakorn University of Technology. (in Thai)

Sornsermsombut, P. (2018). Influence of characteristics on entrepreneurial intention of Chiangmai Rajabhat University. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, Faculty of Management Science, Chiang Mai Rajabhat University. (in Thai)

Tungsongcharoen, S. (2015). Entrepreneurial orientation of MBA student in Bangkok. Master Thesis of Business Administration, Faculty of Commerce and Accountancy. Thammasart University. (in Thai)