ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่านแบบ SQ5R ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา

Main Article Content

ดนิตา ดวงวิไล

บทคัดย่อ

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นปัญหาที่พบในนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงวิจัยกึ่งทดลองโดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ5R เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการอ่านแบบ SQ5R กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 52 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการเรียนรู้แบบ SQ5R แบบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ แบบประเมินพฤติกรรมการอ่านและแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กระบวนการอ่านแบบ SQ5R มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/81.03 ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{X}=4.50) และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบ SQ5R อยู่ในระดับมากที่สุด ( gif.latex?\bar{X}=4.55) ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน การสะท้อนผลการเรียนรู้กลับทันที การปรับพฤติกรรมการอ่าน การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านอย่างถูกต้อง จะช่วยพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดขั้นสูงได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bromwong, C. (1994). Teaching series performance test. Teaching Materials for Educational Technology and Communication Unit 1 – 5. Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)

Shattracoop, S. & Chuchat, A. (2001). Critical thinking. Bangkok: Office of the National Education Commission. (in Thai)

Chumduang, S. (2010). Reading behavior of primary level students of Dara Academy Chiang Mai Province. Independent Research Master of Arts Chiang Mai University.

Chuklin Hom, U. (2017). Development of critical reading ability of grade 10 students by using SQ5R method. Master’s Thesis. Silpakorn University. (in Thai)

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.

Khawngamand, S. & Doungwilai, D. (2020). The effects of active learning to promote reading literacy among mutthayomsuksa 2 students. Journal of Yala Rajabhat University, 16(1), 70-78. (in Thai)

Khemmani, T. (2001). Thinking science. Bangkok: De Manor Manor. (in Thai)

Kitrakarn, P. (2003). Effectiveness index. Mahasarakham: Faculty of Education University Maha Sarakham. (in Thai)

Khummasorn, J. (2015). Critical reading development of mathayomsuksa 5sStudents Using the SQ5R Technique through newspaper. Master’s Thesis. Mahasarakham University. (in Thai)

National Institute of Educational Testing Service. (2020). O-net exam announcement and report [Online]. Retrieved April 25,2020, from: http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx. (in Thai)

Nuangchalerm, P. (2011). Course of study (2nd Ed.). Mahasarakham: Mahasarakham University Press. (in Thai)

Panich, V. (2012). Ways to create eearning for the development of students in the 21st century. Bangkok: Sodsri-Saritwong Foundation. (in Thai)

Panich, V. (2013). How the learning took place. Bangkok: Siam Commercial Foundation. (in Thai)

Pauk, W. (2001). How to study in college (3rd ed.). Boston: Houghton Mifflin.

Raksuthee, S. (2019). How to teach children to read and write. Bangkok: Educational Development. (in Thai)

Saengkrai, T. (2017). Developing thai language teaching models to promote critical reading ability for students in grade 6. Master’s Thesis. Rajabhat Mahasarakham University. (in Thai)

Sangjaroon, T. (2009). Developing reading and writing skills using SQ5R. Master’s Thesis. Prince of Songkla University. (in Thai)

Skinner, B.F. (1971). Beyond freedom and dignity. Toronto: A Bantam Vintage Book.

Sinthaphanon, S., Wanlertlak, W. & Sinthaphanon, P. (2012). Develop thinking skills in line with educational reforms. Bangkok: 9119 Printing technique. (in Thai)

Sirilux, W. (2014). Developing 21st century student skills indicators. Master’s Thesis. Naresuan University. (in Thai)

Tayraukham, S. (2010). Research methods for human sciences and social sciences. Mahasarakham: Mahasarakham University Printing House. (in Thai)